Nyhetsbrev / PERFORMANCE MANAGEMENT

Virksomhetsstyring i offentlig sektor

De ledelsesmessige utfordringer ledelsen i offentlige virksomheter stilles overfor, blir stadig større og mer komplekse, og kravene til styringssystemer øker tilsvarende.

Frode Langseth og Odd-Inge hellesyltAv Frode Langseth og Odd-Inge Hellesylt i SAS Institute

SAS Institute har i mange år vært en samarbeidspartner for offentlige virksomheter, både kommuner, helseforetak og regionale helseforetak. Vi har arbeidet sammen med NAV, SSB, m.fl., knyttet til Ledelsesinformasjonssystemer (LIS) og anvendelsen av disse (eksempelvis avansert analyse og rapportering) og hvordan løsningene støtter styringsdialogen i virksomheten. SAS brukes i dag av 92 av de 100 selskapene på Fortune 100-listen, og vi bruker store beløp på å videreutvikle løsningene våre slik at vi kan understøtte de nye og utvidede kravene som stilles til våre kunder.

En LIS-løsning som skal understøtte virksomhetsstyring må være tilpasset de styringsprinsipper som råder i den enkelte organisasjon. Tradisjonelt har det i større virksomheter vært utfordringer knyttet til felles styringsdata. Man har gjerne benyttet ulike systemer, kilder og definisjoner rundt i organisasjonen og data har ikke vært sammenlignbare når ulike nivå i styringsdialogen møtes. Et av SAS Institutes mest spennende prosjekter innen virksomhetsstyring pågår nå i Helse Nord.

SAS LØSNINGEN FOR VIRKSOMHETSSTYRING TIL HELSE NORD

Felles beslutningsgrunnlag
SAS-løsningen i Helse Nord understøtter virksomhetsstyring i foretaksgruppen (regional konsernledelse og ned gjennom nivåene i helseforetakene) med et felles LIS basert på et felles datavarehus, og er dermed et viktig redskap i styringsdialogen. Dette er i seg selv en viktig forutsetning for vellykket virksomhetsstyring. Det er en kjent problemstilling at data fra ulike kildesystemer er vanskelige å sammenligne. Innen spesialisthelsetjenesten er det vanlig at klinisk informasjon (pasientinformasjon, diagnoser etc) bygger på en struktur, mens administrativ informasjon (økonomidata, HR data etc) bygger på en annen. Det å sammenligne aktiviteten med økonomi og HR blir da en utfordring. I Helse Nord prosjektet er dette løst ved å koble disse sammen via en såkalt Resh id.

Løsningen bygger således på en robust og skalerbar datamodell. Data hentes der de oppstår i helseforetakene (sykehusene), og samles i ett datavarehus. Når data fra flere kilder omgjøres til relevant informasjon for beslutningsstøtte ett sted, muliggjør det mer effektiv styring.

Effekter av løsningen
Løsningen inneholder et felles standardisert målekort med underliggende forklarende rapporter som ligger tilgjengelig for hele konsernet Helse Nord. Det er bygget opp et felles rapportbibliotek for hele regionen basert på ledelsesmessige behov, og biblioteket er i stadig utvikling. Rapportene er fleksible i den forstand at de kan presenteres grafisk eller i tabell, filtrert på mange ulike dimensjoner (eksempelvis organisasjon, tid, diagnose, fag, mm.), osv. basert på brukerens valg/preferanser.

Prosjektet er snart klart for neste fase. I tillegg til å utvide rapportbiblioteket med en rekke nye og spennende rapporter er målsettingen å kunne gi ”operativ LIS støtte” til beslutninger knyttet til dag-til-dag effektivisering og optimalisering på de enkelte produksjonsenhetene. I tillegg gir løsningen følgende effekter:

  • Hyppigere oppdateringsfrekvens på utvalgte områder slik at data blir enda ferskere i styringsdialogen.
  • Tilgang for alle brukere til mange og relevante standard rapporter, noe som er en viktig positiv effekt ved at hele foretaksgruppen gjør analyser på et felles datagrunnlag.
  • Ansatte som utfører analyseoppgaver kan nå bruke mindre tid på å fange/bearbeide data, og heller mer tid på å bruke/analysere data.

LIS-løsning i Helse Nord Figuren til høyre illustrerer hovedkomponentene i eksisterende SAS løsning i Helse Nord. Det som beskrives i denne artikkelen, er første leveransefase.(klikk her for større visning)

Erfaringene fra prosjektet i Helse Nord vil være relevante ikke bare for andre helseregioner, men også for de fleste kommuner, store/mellomstore statlige virksomheter mv. Spesielt med tanke på hvordan man kan bruke LIS som en aktiv del av styringsdialogen og nødvendigheten av å bygge felles strukturer i felles datavarehus. Det være seg om man har felles systemer eller parallelle systemer som kilder.

 

Interessert i å vite mer om SAS sine løsninger? Ta kontakt med en av våre rådgivere:

Frode Langseth - Senior Advisor, Information Management: frode.langseth@nor.sas.com 
Odd Inge Hellesylt - Sales Director, Public: odd.inge.hellesylt@nor.sas.com