presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

- Solvens II er et regulativt minste nivå

For SpareBank 1 Skadeforsikring har Solvens II-regelverket vært pådriveren for å implementere enterprise risk management, men Solvens II compliance er bare en del av det. Prosessen har bidratt til en profesjonalisering av risikostyringen, og målet er å hente ut klare forretningsmessige fordeler av satsningen. 
 

- Vi gjorde oss mange tanker om ambisjonsnivået og satte noen klare forretningsmessige mål da vi startet denne satsningen for 3 år siden, sier finans- og økonomidirektør Christian Parelius i SpareBank 1 Skadeforsikring.
 
- Når vi skal investere så tungt med ressurser i dette og så mye ledelsesoppmerksomhet, har det vært tydelig for oss at det å bli compliant bare er et regulativt minste nivå som vi skal over, fortsetter Christian.

Styringsgruppen for programmet er selskapets ledergruppe, siden dette er av stor betydning og involverer alle forretningsområder. I tillegg er styret aktivt involvert, både til programmets utvikling og hva det betyr for SpareBank 1 Skadeforsikring fremover.

Om SpareBank 1 Skadeforsikring 
SpareBank 1 Skadeforsikring har en markedsandel på 9% og eies av SpareBank 1 Gruppen, som driver bank- og produktsamarbeid i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1-alliansen er med 22 banker og ca. 340 kontorer en av de største tilbyderne av finansielle tjenester i Norge. Målet er at SpareBank 1 skal være den høyest anbefalte banken for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter med full produktbredde.
 

I 2010 har SpareBank 1 Skadeforsikring overtatt to selskaper, Skandia Lifeline Norge og Unison Forsikring. Oppkjøpene har gitt SpareBank 1 Skadeforsikring tydelige synergieffekter innen risikostyring og Solvens II-relaterte fordeler innen innovasjon og kapitalisering.
Les mer om SpareBank 1 Skadeforsikring 

Samme forutsetninger 
Å bli compliant og hente ut forretningsmessige fordeler bygger på ganske like forutsetninger. En av de viktigste forutsetningene er å ha en fleksibel data- og informasjonsmodell som kan håndtere hva man tror ligger av bruksområder for modellen:

- Vi brukte en god del krefter på datavarehus, arkitektur og prosesskartlegging, og gjorde noen investeringer i forhold til dette. Det opplever vi at er i ferd med å materialisere seg og samtidig gjøre oss i stand til både å nå compliance-målet, men også å hente forretningsmessige fordeler på områder som prising, innovasjon og risiko- og kapitalstyring, forteller Christian Parelius.

Det er viktig å ikke prioritere alle bruksområder samtidig, men begynne med noen prioriterte formål for deretter å utvikle modellen videre. Ellers vil modellen raskt bli for kompleks og tung.

Interne modeller på kjernevirksomheten
For SpareBank 1 Skadeforsikring har det fra starten vært en ambisjon å bruke delvis interne modeller på kjernevirksomheten: - Interne modeller er en del av det business caset vi har laget for Solvens II, og vi sikter mot å søke om godkjenning av intern modell for premierisiko, reserverisiko samt markedsrisiko, sier Christian Parelius.

SpareBank 1 Skadeforsikring har investert store ressurser i å validere og dokumentere prosessene som leder opp til Solvens II godkjenning, og ifølge Christian Parelius har det vært mye læring i den øvelsen. De som tar for lett på denne oppgaven, kan vente seg overraskelser:

- Vi har fått bedre innsikt i datagrunnlaget, og brukt godt med tid på å evaluere datakvalitet og prosesser. Jeg tror at for noen vil datagrunnlaget være utilstrekkelig, og investeringene være for tunge hvis de ikke har historikken med seg.

- Vi er nå på et sted i reisen hvor vi igjen kan heve blikket litt og se mer aktivt på bruksområder som lønnsomhetsanalyser, konkurrentanalyser, utbytte politikk og strategiske retninger, fortsetter han.

Transparens og innovasjon 
Som en konsekvens av Solvens II forventer Christian Parelius at det vil komme økt transparens og at det vil gi innovasjon: - Den økte transparensen vil kunne få konsekvenser for kapitaliseringen av selskaper. Lønnsomheten i hvert enkelt selskap vil bli tydeligere og det vil kunne påvirke prisingen av produkter. Det vil bli tydeligere for omgivelsene hvor lønnsomheten er i produktene og det vil kunne gi produktinnovasjon, forteller han.

Han forventer at Solvens II også vil påvirke konkurransesituasjonen: - Harmoniserte regler og praktisering sammen med økt transparens gjør det mye enklere å drive konkurrentanalyser og vurdere andre selskapers soliditet og reserveringsnivå, sier Christian og fortsetter:

- Vi er opptatt av og avhengig av å forstå hvordan konkurrentene våre gjør det, og vi måler egne prestasjoner i forhold til de konkurrenter vi har definert i vår ligatabell. Fremover må vi ta stilling til konsekvensene av økt konkurranse, men vi vil legge merke til hva som skjer hos konkurrenter og vi vil ha nødvendig innovasjonstakt.

Christian Parelius har også positive forventninger til et felles europeisk finanstilsyn: - Jeg opplever det må være en fordel at vi etablerer et likt utgangspunkt for alle i Europa med forutsigbare rammevilkår. Basel har for bankene tydeliggjort utfordringene ved å ha for store nasjonale frihetsgrader, både rundt regelverksdetaljering og praktiseringen av regelverket.

Større risikoforståelse 
Ifølge Christian Parelius er IT-arkitektur, data og applikasjoner snart på plass, og det som gjenstår er å jobbe med organisasjonen på områder som risikoforståelse, kompetansedeling og eierskapet til risikostyring:

- Det er et mål at de enkelte forretningsområdene som eier risiko også får en større risikoforståelse. Et av verktøyene vi mener er nyttige og som vi kommer til å ta mer i bruk, er å etablere fora for risk management. Det kan for eksempel være knyttet til reservering, hvor representanter fra skadeoppgjør, personmarked, bedriftsmarked, aktuar med flere deltar. Skal man få til gode diskusjoner rundt reserveringsrisiko må man samle alle som påvirker vurderingen for å vurdere selskapets totale reserveringsbehov, sier Christian.

Han har også store forventninger til hva den nye IT-plattformen vil bety i SpareBank 1 Skadeforsikring: - Den nye arkitekturen i datavarehuset og nye analyseverktøy vil gi forretningsområdene mulighet for selv å jobbe med data, og slik hurtigere få den innsikt de trenger om kunder og markedet. Det vil samtidig frigjøre nye muligheter hos aktuarene til å gjøre enda bedre kvalitative og verdiskapende analyser av porteføljen, avslutter Christian.

Bygger plattform med SAS Institute 
SpareBank 1 Skadeforsikring bygger sin nye plattform på løsninger fra SAS Institute: - Det vil være data- og informasjonsmodellen som spiller en nøkkelrolle i at vi oppnår vårt ambisjonsnivå. Den tidligere strukturen ville ikke være i stand til å møte behovene for compliance og de mål vi satte oss for de øvrige forretningsfordeler. Vi besluttet oss derfor for å bygge et datavarehus og en informasjonsmodell sammen med SAS Institute, forteller Christian Parelius.