Nyhetsbrev / ØKOKRIM

Grensesprengende kriminalitet

Sakene blir stadig større og mer komplekse, forteller assisterende ØKOKRIM-sjef Thomas Skjelbred. Han tror internasjonalt samarbeid er avgjørende for å få bukt med økonomisk kriminalitet.


Thomas Skjelbred, assisterende ØKOKRIM-sjef.

Om Thomas Skjelbred
Thomas Skjelbred er assisterende ØKOKRIM-sjef. Tidligere har han bekledd stillingene som leder av verdipapirteamet og miljøteamet i samme organisasjon, samt juridisk sjef i Klima- og forurensingsdirektoratet, eller daværende Statens forurensningstilsyn (SFT). Skjelbred er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Om ØKOKRIM
ØKOKRIM er den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Enheten er kompetansesenteret i politiet, og påtalemyndighetene for bekjempelse av disse kriminalitetsformene. ØKOKRIM ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatsembete med nasjonal myndighet. ØKOKRIM skal være den ledende organisasjonen for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. ØKOKRIM skal arbeide for best mulig allmennprevensjon gjennom behandling av straffesaker og finansiell etterretning.

 

I ØKOKRIMS trusselvurdering av desember 2012 vises det til at det unndras 130 milliarder kroner fra beskatning årlig i Sverige. Videre estimeres det at feilutbetalinger av sykepenger utgjør 2 milliarder. Assisterende ØKOKRIM-sjef Thomas Skjelbred tror at bildet i Norge er noenlunde likt.

- Tallene er nok ganske like her i Norge, noe som naturligvis indikerer en stor utfordring for oss som jobber med økonomisk kriminalitet. 130 milliarder er en størrelse som uten tvil kunne ha gjort noe med velferdssamfunnet vårt. Innsparingspotensialet er formidabelt, sier Skjelbred.

- Det kan aldri bli avslørt nok økonomisk kriminalitet, og faktum er faktisk at vi bare skraper toppen av isfjellet. Pressen og tilsyn av ulik art er imidlertid gode til å avsløre viktige saker. Den såkalte "Vannverksaken" er et eksempel på dette, hvor Aftenposten avdekket grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Vi får også en rekke tips fra privatpersoner, som ofte kan være en spire til straffesaker, forteller Skjelbred.

Godt offentlig samarbeid
Han forteller om et ønske om å utvikle enda bedre kontrollmekanismer. Her står samarbeidet på tvers mellom ulike offentlige aktører sentralt.

- Vi har et meget godt samarbeid i kontrollkjeden, med blant annet samarbeidsforum med NAV-direktøren og skattedirektøren, samt formaliserte kontaktmøter med tilsynsmyndighetene. Men klart vi kan bli bedre. Jeg nevnte innsparingspotensialet, og selvsagt ønsker vi å utvikle samarbeidet slik at enda mer kriminalitet kan avsløres, sier Skjelbred.

Han viser videre til samarbeidet på nordisk nivå, hvor det gjennomføres årlige nordiske toppmøter som drøfter hvordan man best mulig kan samarbeide i kampen mot økonomisk kriminalitet.

- I desember hadde vi den finske riksadvokaten på besøk for å se på den norske økokrim-modellen. I tillegg samarbeider vi på sak med hensyn til blant annet avhør, og lærer og utfordrer hverandre. Det internasjonale samarbeidet mener jeg er svært viktig, sier Skjelbred.

Komplekst fremtidsbilde
Sakene blir stadig større og mer kompliserte. Grensekryssende kriminalitet er selve hovedutfordringen, avslører han.

- For ti år siden var det sjeldent at vi hadde etterforskning i utlandet. Nå har vi det nær sagt rutinemessig. Først de siste årene har vi sett tendensen som dreier mot større og mer kompliserte saker, med forgreninger til skatteparadiser og pengeplasseringer i utlandet. Disse sakene er vanskeligere å etterforske, og gjør oss helt avhengig av et godt samarbeid med våre kollegaer i utlandet, sier Skjelbred.

Markedsovervåkningssystemer er viktig
Skjelbred ønsker ikke å velge ut én metode som er den mest effektive for å avsløre kriminalitet, men viser til at automatisering av systemer står sentralt. Han trekker fram Oslo Børs's markedsovervåkningssystem som et eksempel på et system som bidrar til å lette oppdagelsesrisikoen for verdipapirkriminalitet.

- Oslo Børs overvåker all handel i sanntid. Dette er helt avgjørende for avdekking av verdipapirkriminalitet. De ulike tilsynsmyndighetene, og ikke minst bankene selv, har også rutinemessig oppfølging og kontroll av sine virksomheter. Dette hjelper oss godt på vei, sier Skjelbred, som avslutningsvis oppfordrer alle som har tips og informasjon om økonomisk kriminalitet til å ta kontakt. Ikke sjelden fører anonyme tips til straffesaker.