Nyhetsbrev / Helse

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

I de siste årene har det norske helsevesenet vært gjennom store endringer. Det stilles strengere krav til styring og oppfølging av behandlingen enn tidligere, og interessen rundt spesialisthelsetjenesten er stor fra medier og befolkning.

Erik Slørdal Skjemstad,
rådgiver analyse og rapportering ved Helse Nord RHF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rekke strukturelle endringer er gjennomført de siste årene for å styrke behandlingskvaliteten i det norske helsevesenet. Et eksempel på dette er funksjonsfordelinger, der man sikrer seg at flere typer avanserte inngrep sentraliseres, slik at man oppnår et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å opprettholde kompetansen på området.

- Det har vært en enorm utvikling de siste årene. Vi behandler langt flere, og
dødeligheten er sterkt redusert på mange alvorlige lidelser. De fleste av disse endringene har vært faglig drevet, forteller Erik Slørdal Skjemstad ved Helse Nord RHF.

Mer standardisering og flere fellessystemer
For Skjemstad og Helse Nord RHF har standardisering og fellessystemer vært nøkkelord for å få til et så effektivt og godt helsetilbud som mulig for regionens pasienter. Helse Nord har også satt i gang innføring av felles kliniske systemer for å øke kvaliteten ved blant annet å standardisere registreringspraksis og behandlingsforløp. Her vil styringsdata for beslutningstakere ute i foretakene stå sentralt.

- Etter foretaksreformen i 2002 har Helse Nord hatt fokus på å etablere
fellessystemer i regionen for å legge til rette for lik praksis og behandling. Dette gir fordeler ved at vi i dag har det samme pasientsystemet i hele regionen og det gir oss mulighet til å utnytte dataene bedre i et BI-system. Dette gir oss anledning til å analysere hele regionen på tvers og ned i hvert enkelt helseforetak. Dermed kan vi hente ut data fra alle områder, det vil si at vi for eksempel kan sammenligne ventetid på sykehuset i Tromsø og sykehuset i Bodø, sier Skjemstad.

Helsevesenet har i dag et helt annet fokus på styring og prosesser enn man hadde for få år siden. I den sammenheng er Business Intelligence-systemer i ferd med å bli et viktig verktøy. En rask voksende datamengde kommer til å gjøre disse verktøyene enda viktigere i tiden som kommer. Ifølge Skjemstad ligger Helse Nord i forkant på analyseområdet.

- Helse Nord har et anerkjent analysemiljø i Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering. Dette er et av de fremste miljøene på analyse av klinisk data i Norge, forteller han.

Økt etterspørsel etter dataanalyse
Likevel erkjenner han at Helse Nord har et stykke å gå. Analysefunksjonene er fortsatt noe fragmentert, og regionen har planer om å styrke analysen i regionen med både nettverk og verktøy. Fokuset nå ligger på å tilrettelegge data for å sette foretakene og analysepersonell i bedre stand til å jobbe med de dataene de har.

- Det etterspørres i dag prosjekter og data som ingen spurte etter for kun få år
siden. Dette er en spennende utvikling, men selvsagt også krevende, forteller Skjemstad.

Helse Nord mener det vil være viktig å få en BI-løsning som kan brukes av avdelingspersonalet, slik at styringsdata når de som har påvirkning og beslutningsmyndighet.

- Dette er en viktig målsetning for oss. Det hjelper lite å avdekke endringer og avvik
dersom dem som faktisk kan gjøre noe med det ikke får det nødvendige grunnlaget for å følge dette opp, poengterer Skjemstad.

- Det er et enormt potensial i dataene som sykehusene har tilgjengelig. De viktigste tingene blir nok fulgt opp, men mulighetene for å effektivisere og forbedre kvaliteten i behandling er ganske store, avslutter han.

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Helse Nord skal sørge for at du som pasient får nødvendig helsehjelp av spesialister; innen fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.