Nyhetsbrev / Gjensidige

Helhetlig risikostyring

Gjensidige jobber etter tanken om at «den som har skoen på vet best hvor den trykker». Ansvaret for risikostyringen ligger hos risikoeierne i første linje, forteller CRO i Gjensidige, Jostein Amdal.


Om Jostein Amdal og Gjensidige

Jostein Amdal har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 2002, og jobber i dag som selskapets risikoansvarlige (CRO). Tidligere erfaring omfatter blant annet controlling og risikostyring i Storebrand og If. Amdal er utdannet siviløkonom fra NHH, og autorisert renteanalytiker og porteføljeforvalter NFF.

Gjensidige har sikret liv, helse og verdier helt siden den første brannkassen ble stiftet i 1816. I dag er Gjensidige et ledende nordisk skadeforsikringsselskap.
Gjensidige Forsikring tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys banktjenester for privatpersoner og landbruk samt pensjons- og spareprodukter i Norge. I 2010 ble Gjensidige Forsikring notert på Oslo Børs. Virksomheten har om lag 3.100 medarbeidere.
Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikostyring er en integrert del av den daglige virksomheten i Gjensidige. En helhetlig og sterk risikostyring er et viktig strategisk virkemiddel for å øke verdiskapingen, og gjør konsernet i stand til å håndtere usikkerhet, trusler og negative utfall samt å utnytte risikokapasiteten på en optimal måte. Gjensidiges visjon er at de skal "kjenne kunden best og bry seg mest".

- Utgangspunktet for risikostyringen i Gjensidige er naturligvis visjonen vår, og de strategiske og finansielle målsetningene. Kundefokuset er også et krav for oss i stabsfunksjoner. Vi jobber tett med linjeansvarlige, og sørger for å følge opp med henblikk på risikosituasjonen, forteller Amdal.

Tre forsvarslinjer
Gjensidige følger prinsippet om tre forsvarslinjer. Første linje er de som eier og styrer risiko, andre linje består av risikostyringsfunksjonen, compliance og aktuar, og tredje linje er internrevisjonen, forklarer Amdal.

- Den funksjonen risikostyringen har med å se risiko på tvers av risikotyper og organisasjonsenheter er spesielt viktig. I Gjensidige har vi forsterket den helhetlige risikostyringen gjennom å opprette to tverrgående komiteer som ledes av konsernsjefen. Dette er én risikokontrollkomité som har fokus på at vi til enhver tid er innenfor den vedtatte risikoappetitt, og én kapitalstyringskomité som fokuserer på at vi har allokert risikokapasiteten vår til de områdene som gir best resultater over tid, utdyper han.

- Som CRO opptrer jeg på vegne av konsernledelsen i å se til at systemet for risikostyring fungerer best mulig. Det skal være sammenheng mellom den styrevedtatte risikoappetitten, prioriterte risikofaktorer og de tiltak og oppfølging vi har i forhold til risiko. Og så må jo dette henge sammen med risikokapasiteten vår. ORSA, egenevalueringen av risiko- og kapitalsituasjonen som innføres som krav under Solvens II, knytter dette sammen på en god måte, forteller Amdal.

Skyer i horisonten
Fjoråret ble et rekordår for Gjensidige, med sterke forsikringsresultater og en svært sterk kapitalposisjon. Amdal er imidlertid tydelig på at det er skyer i horisonten forsikringsbransjen må være spesielt oppmerksom på.

- Det lave rentenivået er åpenbart den største utfordringen. Dette er en reell trussel for liv-bransjen som har garantert en framtidig avkastning for kundene, uten å være i stand til å hedge. For skadeforsikring er ikke trusselen så stor; vi kan kompensere raskere ved å øke premiene. En annen utfordring er det regulatoriske. Igjen er det livsforsikring som er hardest rammet, og kravet om en mer markedsnær vurdering av solvenssituasjonen forsterker konsekvensen av det lave rentenivået, understreker Amdal.

Han viser også til utfordringene banknæringen står overfor, med de nye versjonene av EUs kapitaldekningsdirektiv.

- Både for bank og forsikring ligger det en risiko i at myndighetene i ulike land ikke implementerer regelverk på ens måte. Vi tror at regulatoriske endringer kan skape dynamikk i markeder på litt sikt. For oss handler det om å være tålmodige, avslutter han.

Les også: Vil kjenne kunden best - og bry seg mest » 
- Innsikt om kunden er fundamentet for alle kundeaktiviteter vi utfører. Kundene skal oppleve å være informert og ivaretatt gjennom relevant dialog med oss, sier Kari Opdal som er tilbake i Gjensidige Forsikring i en nyopprettet stilling som Leader of Information Management.