Nyhetsbrev / Helse Vest IKT

Deling av informasjon – det viktigste virkemiddelet

Mer helhetlige løsninger og bedret samhandling  ved deling av informasjon i helsesektoren er nødvendig, mener Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT. 

Om Erik M. Hansen
Erik M. Hansen er administrerende direktør i Helse Vest IKT. Han har ledet selskapet siden etableringen i 2004. Før dette ledet han IT-avdelingen ved Haukeland universitetssykehus i en årrekke.


Om Helse Vest IKT
Helse Vest IKT er felles tjenesteyter («shared service senter»)  av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, og skal bidra til å bedre helsetjenesten ved innovativ bruk av IKT-løsninger. Helse Vest IKT er organisert i fire avdelinger: IKT-fagsenter, Tjenesteproduksjon, Tjenesteutvikling og Virksomhets-utvikling, og har kontor på de store sykehusene tilknyttet Helse Vest. Helse Vest IKT ble etablert i 2004, og er et aksjeselskap hvor Helse Vest RHF står som eneeier. 

Helse Vest IKT er leverandør av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest IKT har to funksjoner, den ene er å sørge for at all infrastruktur og alle løsninger innenfor IKT-området fungerer stabilt, og leveres med god kundetilfredshet og kosteffektivitet. Den andre er å være en sparringspartner for sykehusene på Vestlandet, der målsetningen er at sykehusene bruker IKT mer innovativt, forteller administrerende direktør Erik M. Hansen.

- Det er to spesielt store utfordringer i spesialisthelsetjenesten i dag, slik jeg ser det. For det første tror jeg helsepersonell opplever at systemene ikke er brukervennlige nok. Vi trenger større grad av integrerte, helhetlige systemer. Videre må informasjon følge pasientene på deres ferd mellom de ulike virksomhetene i helse- og omsorgssektoren. Det gjør den ikke i tilstrekkelig grad i dag, og det må bare på plass, forklarer Hansen.

Roser myndighetene
Samhandlingen mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren er for dårlig, mener Hansen. Like fullt roser han Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, hvor regjeringen tar til orde for å gjøre en revisjon av helseregisterloven.

- En bred gjennomgang av helseregisterloven er helt nødvendig. Nettopp fordi det gir en forventning om at samhandlingen i helsesektoren skal bli bedre. Per i dag er ikke rammebetingelsene gode nok til at vi kan få til god elektronisk samhandling, men jeg har inntrykk av at det er en bred politisk enighet om at det skal tas grep nå, sier Hansen.

Pasientsentrering
Erik M. Hansen mener at pasienten blir den tapende part, slik samhandlingen mellom de ulike virksomhetene fremstår i dag. Det må legges til rette for at informasjonen kan deles mellom de som har legitime behov for tilgang til informasjonen i den hensikt å yte bedre helsehjelp til pasientene.

- Det finnes i tillegg få selvbetjeningsløsninger for pasienten i dag. Det er neppe smart at hver enkelt virksomhet skal lage hver sin egen løsning, så her må vi lære av andre sektorer. Vi må bli tettere integrert enn vi er i dag, slik at informasjonen flyter bedre. I fremtiden mener jeg det er viktig at pasientene får langt bedre tilgang på informasjon, tror Hansen.