presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Analyse gir vekst for sjømaten

Sjømat vil i 2011 være Norges nest viktigste eksportnæring. Veien fram har vært nytenking om smakfull mat, helse og markedet hvor markedsføring og markedsinformasjon er sentrale elementer.  Informasjon er ikke lenger basert på rykter eller antagelser, men en syntese av statistiske analyser og aktørenes nettverkskunnskap. Analyseverktøy fra SAS Institute er daglig i bruk for å kunne gi Fiskerinæringen den informasjonen som er nødvendig for å tilpasse seg de ulike markedene.

Situasjonen da Eksportutvalget for fisk (EFF) ble opprettet i 1991 var at man hadde 13 forskjellige små utvalg. Hvert utvalg jobbet innen sin nisje og kunnskap om markedet var i beste fall innen de enkelte utvalgene - eller ikke eksisterende i det hele tatt. Bransjen var sterk subsidiert, og om eksporten gikk dårlig kom staten inn og dekket eventuelle tap. Det gjorde sitt til at markedsinformasjon ikke ble vurdert som viktig for næringen og mulighetene for vekst i eksporten var ikke i fokus.

Ut med subsidier – inn med analyse
Subsidieringsordningen ble fjernet på slutten av 1980-tallet, og EFF skulle representere fiskerinæringen som helhet. EFF fant fort behov for statistikk og markedsanalyser for å vite noe om markedene hvor sjømaten skulle selges.

- Hvis en næring som må tenke nytt skal ha suksess er det essensielt med kunnskap. Det vi ønsket var å bygge en felles plattform med markedskunnskap i tillegg til at den enkelte aktøren kunne beholde og videreutvikle kunnskap om egen produktnisje og eget marked. For oss var det viktig å heve både den generelle og den spesielle markedskunnskapen, det vil si kunnskap om sjømatmarkedet generelt og detaljkunnskap om det som skjer i de enkelte markedene vi eksporterer til, sier Jan Trollvik, prosjektdirektør i EFF.

140 unike markeder kartlegges
Norge eksporter til 140 ulike markeder og spesifikk kunnskap om hvert eneste marked kartlegges.  

- Volum, priser og trender er blant elementene som må avdekkes, og med analyseverktøyet fra SAS bygget vi opp et eget statistikksystem. Vi hadde tilgang til Norsk Handelsstatistikk, det vil si eksportstatistikk fra Norge til hvert enkelt marked for hvert enkelt produkt, men vi trengte verktøy som gjorde det mulig å håndtere store datamengder og samtidig gjorde det enkelt å hente ut statistikk og formatere den slik at vi kunne formidle informasjonen videre til næringen, sier Trollvik.

Det må være enkelt
Statistikken fra Norges Handelsstatistikk ble levert hver sjette uke, noe som betyr at den allerede var 1,5 måned gammel. Senere ble statistikkene publisert hver annen uke, og i dag blir statistisk grunnlag tilgjengelig for eksportørene hver uke.

- Nå jobber vi med å videreutvikle servicenivået til næringen. Det må være en balanse mellom verktøy og ønsker fordi statistikken som skal leveres må være slik at det er enkelt for oppdretter, fisker og eksportør å tilnærme seg innholdet, sier Trollvik.

Informasjon omgjøres til kunnskap
Den statistikk og analyse som i dag utarbeides av EFF skjer blant annet i samarbeid med universitetet i Tromsø og Stavanger, og også med flere universiteter globalt. Statistikken er grunnlag for vitenskapelige analyser som brukes for å heve kunnskapsnivået i næringen. Fiskerinæringen har i løpet av de siste tyve årene gått fra å være en subsidiert næring til å bli en av de viktigste eksportnæringene i Norge, fortsatt med et enormt vekstpotensial.

- Fiskerinæringen har beveget seg fra å være en liten og uviktig næring i landet, til en næring med stadig flere sjømatselskaper på Oslo Børs. Eksporten av sjømat setter nye rekorder hvert eneste år, og en grunn til dette er kunnskap om konsument og ikke minst markedet. Statistikkverktøyet har vært svært viktig, sier Trollvik.  

Analyse driver markedsføringen
For markedsutviklingen kreves det felles markedsføring, og basisen for dette er kunnskap om konsumenten. Handelsstatistikken for Norge, markedet og konkurrenten er viktig samtidig som EFF har bygget databaser med konsumentinformasjon fordi den hverdagen bransjen operer i stadig blir mer komplisert og datagrunnlaget mer omfattende, noe som igjen stiller krav til programvare, samt analytikere og forskere som bruker verktøyet.

- Noe av det vi skal jobbe med fremover er å bruke alt det materialet vi har opparbeidet oss til å lage benchmarking for den enkelte bedrift for at de skal kunne måle egen posisjon i markedet. Det vil igjen gjøre aktørene bedre innen det som er dagens sjømat. Det er den mest globaliserte næringen vi har i Norge i dag ved siden av oljen. Vi selger til ufattelig mange markeder, og det vil komme flere, sier Trollvik.

Om Jan Trollvik og Eksportutvalget for fisk
Jan Trollvik jobber for EFF, men er fortsatt ansatt på Fiskerihøyskolen, og fikk spørsmål om å bygge opp statistikkgrunnlaget for norsk sjømatnæring allerede i 1991. I EFF jobber Trollvik som prosjektdirektør for statistikk og analyse. Han har bygget opp dagens system og er involvert i prosjekter innen markedsanalyser og statistikk for å løfte markedskunnskapen for sjømatnæringen.

EFF er verdens største fellesmarkedsfører av fisk og sjømat, og målet er å få stadig flere folk i ulike land til å velge Norsk Sjømat.

En viktig del av EFFs arbeid er å sikre det gode omdømmet norsk sjømat har internasjonalt, gjennom å drive markedsføringsarbeid over hele verden. EFF har hovedkontor i Tromsø, og utekontor i tolv forskjellige land hvor det importeres fisk fra Norge. Fiskerinæringen selv finansierer EFF gjennom en avgift på all eksport av norsk fisk og sjømat.

EFF har opprettet fem rådgivende markedsgrupper, en for hver av de viktigste sjømatbransjene; laks og ørret, hvitfisk (torsk, sei, hyse m.m.), reker og skalldyr, konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) og pelagiske produkter (sild, makrell og lodde). I tillegg er det opprettet en rådgivende markedsgruppe for det norske hjemmemarkedet og en for miljødokumentasjon.

EFF ledes av et styre som oppnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) for to år. EFF er den instansen som gir norske aktører godkjenning som eksportører, og fungerer samtidig som rådgiver for FKD i spørsmål om eksport og sjømathandel. EFF har en viktig stilling som kontaktledd mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat.