kundehistorier / Supply Chain Intelligence

Vattenfall involverer alle i riskarbeidet

Dan Mansfeld, VattenfallFor energiselskaper er risikospørsmål av betydelig viktighet for virksomheten. For å på beste måte kunne håndtere risiki har Vattenfall utviklet en prosess for Enterprise Risk Management (ERM) der alle typer av mulige risiko inkluderes i en overgripende modell. Målet er at toppledelsen skal ha risikohåndtering på sin daglige agenda, og at fokuset på risiko skal gjennomsyre hele organisasjonen.

- Vår bransje er annleggsintensiv og investeringstung. Det handler om store beslutninger om varmeanlegg, nye vindparker etc, der vi må ha et visst antall års forutsigbarhet. I tillegg er energi spesielt på den måten at det ikke går an å lagre, om vi ser bort fra vannmagasiner ved vannkraft. Det som vi produserer, leverer vi fra oss på direkten, forteller Dan Mansfeld (bildet) som er Risk Manager på Vattenfall Group Risk Management.

- Samtidig som vi er utsatt for endringer i markedet finnes det et politisk aspekt. Vattenfall har en statlig eier og vi er avhengig av de ulike regjeringer og de politiske beslutninger. Vi påvirkes også av reguleringer i Europa og selvsagt av klimadebatten, fortsetter han. Vattenfall har tradisjonelt hatt et stort fokus på riskhåndteringer og sikkerhetsspørsmål, og har fra sentralt hold arbeidet intensivt med markedsrisiko. Det som var savnet var en mer overgripende og mer helhetlig modell, og med metoder for andre typer av risiki.

Foto: VattenfallRiskhåndtering er et kulturspørsmål
Vattenfall, som produserer ca 20 % av den el som benyttes i Norden, har 23 forretningsenheter. Lederne av hver enhet har bistand fra riskeksperter som koordinerer rapporteringen. Lederne er selv ”risiskoeiere” og ansvarlige for å verifisere rapporteringen. Visjonen er at de skal ta ansvar for å rapportere sin egen risiko, sier Dan Mansfeld. - De skal rapportere så ofte som det er nødvendig, men minst en gang i kvartalet. Deres oppgaver er å bedømme risiko innen egne områder. Hvilke trusler ser de kontra de mål de skal oppnå? Hvor sannsynlig er det at riskikoen kommer til å inntreffe og hvor store følger kan det medføre?

Mansfeld, som selv har arbeidet i ni år med risikospørsmål hos Vattenfall og før den tid med tilsvarende i bankverden, mener risikohåndtering er et kulturspørsmål. Det må sitte i veggene at alle i sitt daglige arbeide skal tenke på hvilke risiko og muligheter som finnes. For at det skal fungere må det dessuten finnes en trygg virksomhetskultur der de ansvarlige våger å rapportere inn alle risiki for sitt område, uten at det skal settes stadig spørsmålstegn. Det er selvsagt også viktig at de ansvarlige håndterer og følger opp egne risiko kontinuerlig.

Foto: VattenfallRiskhåndtering – som en del av virksomhetsstyringen
Målet med ERM er at risikohåndteringen skal kobles til strategi og forretningsavgjørelser, inngå i den vanlige rapporteringen og følges opp som en del av virksomheten for øvrig. Vattenfalls ledelse og styre skal også være bevisst de ulike risiko og bli bedre på å aktivt følge opp risikoutviklingen.

- ERM skal være ett strategisk verktøy for å styre riktig, unnvike fallgroper og gjøre det enklere å ta de riktige veivalgene. Ved hjelp av ERM skal vi identifisere, analysere, vurdere, følge opp og håndtere risiko. Ledelsen og styret skal kunne kontakte riskavdelingen og få direkte svar og unngå de verste ubehagelige overraskelsene, sier Dan Mansfeld.

En helhetlig ERM-løsning
- For å få et hensiktsmessig systemstøtte for ERM-prosessen gjennomførte Vattenfall en offentlig anbudsutlysning. Helt fra starten spurte vi oss selv om hvilke problem vi har og hva vi ville oppnå. Vi ville ha et verktøy som ikke bare løste enkelte utfordringer, men som ga ledelsen en overgripende støtte i virksomhetsstyringen. Andre kriterier for valget var at det skulle være en standardløsning, en hel plattform, et sterkt kvantitativt analyseverktøy og dessuten enkelt å kombinere med andre systemer.

Valget falt på SAS Institute og avtalen ble inngått våren 2009. SAS Institute har nå tatt frem en ERM løsning med utgangspunkt i Vattenfalls behov for å støtte deres ulike typer risiko, som:

  • Politisk risk
  • Operativ risk (administrativ, juridisk, IT- og informasjonssikkerhet, samt kjernekraftsikkerhet)
  • Miljørisk
  • Likviditetsrisk
  • Rente- og valutarisk
  • Kreditrisk
  • Elpris- og brenselprisrisk
  • Annleggsrisk
  • Investeringsrisk
  • Volumrisk og prisområderisk


Foto: VattenfallRask implementering og intern riskkompetanse
Implementeringsprosjektet ble gjennomført under sommeren 2009. Trinn ett var å erstatte det eksisterende systemet for operativ riskhåndtering og deretter har man løpende bygd ut for å håndterere de andre typer risiko. Nå er et helhetlig system på plass for å identifisere risiko, bygge forebyggende tiltak, samt mulighet for å igangsette tiltaksprogram om en risiko tross alt skulle oppstå.

Ønsket var å ha ERM-prosessen på plass før rapporteringen av tredje kvartal, noe som ble innfridd. Kvartalsresultatet ble rapportert i både det nye og det gamle systemet parallelt. For fjerde kvartal ble rapporteringen kun gjort i det nye systemet. Nytt for i år er at analysen av risiko og muligheter nå er koblet opp mot målene i forretningsplanen. Nå pågår internt kursing i systemet og ERM-prosessen.

Mansfeld synes at han har fått et bra gjennomslag i konsernet. – To fremgangsfaktorer når det gjelder riskhåndtering er kommunikasjon og transparens. En annen faktor er å ha kompetente folk internt for kursing, support, kvalitetskontroll og analyse av innkomne fakta. Vi er stolte over å kunne benytte kompetanse utelukkende innen virksomheten og tror det bidrar til at vi har lykkes så godt. Det forenkler også når prosjektet går over til linjevirksomheten om man har benyttet seg av interne ressurser, da det finnes en bred plattform å stå på, avslutter Dan Mansfeld.