Nyhetsbrev / HELSE

Fellesnevner i ulike utfordringer

Rune Riktor og Odd-Inge Hellesylt i SAS Institute AS- Styring i helseforetak og offentlig virksomheter betyr ikke det samme som mer rapportering. Tvert i mot betyr det ledelse i form av å jobbe med utvelgelse og oppfølging av de parametrene som styrer aktivitetsnivå, kvalitet i tjenestetilbudet og kostnadene forbundet med tjenesten.

Påstanden kommer fra Rune Riktor (til venstre) og Odd-Inge Hellesylt (til høyre) i SAS Institute som har jobbet i og med offentlig sektor i en årrekke. Selv om de har vært engasjert i henholdsvis kommunesektoren og helsesektoren ser de små forskjeller.

-Mens et helseforetak for eksempel følger opp objektiv kvalitet svært nøye, er kommunene flinke til å undersøke hva brukeren synes om tjenestene som er levert (subjektiv kvalitet), sier Riktor som det siste året har vært tungt inne i Kommuneforlaget (KF) sitt verktøy "Bedre styring" som skal bidra til bedre styring, kontroll og oversikt i norske kommuner. Han får støtte av Hellesylt, som er ansvarlig for offentlig sektor i SAS.

Offentlige prosesser- I begge sektorer er det komplekse arbeidsprosesser og det står ofte liv og helse på spill. Prosesser som går i skjæringspunktet mellom parametrene tid, kvalitet og kostnad (se figur til venstre). "Den store utfordringen i helhetlig styring er å balansere fokus og aktiviteter slik at prosessene ivaretar disse tre aspektene optimalt. Mange benytter balansert målstyring for å ivareta dette" sier Riktor.

I et intervju med Mandag Morgen i forbindelse med lanseringen av KF Bedre Styring uttalte KF-direktør Ove Monsen:
- 70 prosent av kommunene i dag bruker en eller annen form for målstyring på ett eller flere områder. Men bare 40 prosent har målstyring på alle felt. Forestill deg at du med et tastetrykk kan få opp de siste årenes utvikling i for eksempel skolesektoren, presentert grafisk og sammenholdt med ressursforbruket.

I tillegg til å være tungt inne i kommunesektoren, samarbeider SAS Institute både med HelseNord og Helse SørØst med virksomhetsstyring. Sentralt i begge prosjektene er veien fra dokumentasjon av forretningsmessige, tekniske og prosjektmessige behov til implementering og iverksetting.

- Dersom offentlige virksomheter skal bli bedre til å levere i henhold til samfunnets forventninger, må det identifiseres og iverksettes tiltak som blir gjennomført både sentralt, regionalt og lokalt påpeker Hellesylt. Det er avgjørende å følge opp på en effektiv og enhetlig måte, slik at man løpende kan analysere effekten av tiltakene, korrigere og sette i verk nye tiltak. Synliggjøring av oppnådde resultater, gjennomføring av tiltak, samt analyse knyttet til forbedringsarbeidet, blir kritiske suksessfaktorer og en forutsetning for å lykkes.

I SAS Institute er vi ikke bare opptatt av hva aktiviteter koster, men også hvordan aktivitetene påvirker sluttresultatene. I virksomhetsstyring støttet av SAS kobles tre sentrale ledelsesoppgaver sammen:

1. Kommunikasjon av strategien for å nå målene.
En organisasjon starter med å utvikle en strategisk plan som gir retningen for hvordan visjonen skal nås og forklarer hvordan kostnadene skal allokeres. Den strategiske planen kan brytes ned i strategiske mål, programmer og styringsparametre, visualisert gjennom strategikart. En effektiv kommunikasjon av strategien skaper eierskap og bidrar til at alle jobber i samme retning.

2. Budsjettering av nødvendige ressurser for å nå målene.
En gjennomgående mangel i dagens virksomhetsstyring i offentlig sektor er knytningen mellom aktiviteter, budsjetter og strategier. Med SAS kan disse prosessene kobles sammen.

3. Evaluering og oppfølging
Med virksomhetsstyring fra SAS etableres et omforent bilde blant annet av hvilke forbedringsområder, tiltak og indikatorer som er avgjørende for å lykkes. Videre er det stor verdi i at de størrelsene man styrer på forstås likt, slik at dialogen i styringen blir effektiv og relevant.

SAS din Trusted Advisor innenfor virksomhetsstyring
SAS Institute har kompetanse og erfaring med virksomhetsstyring både i offentlig og privat sektor. Vår styrke ligger i evnen til å bygge bro mellom kundenes virksomhetsprosesser og de teknologiske mulighetene. Vi har jobbet med prosjekter knyttet til virksomhetsstyring i en årrekke og har svært kompetente rådgivere på dette området. 

Relevante lenker: