TJENESTER & SUPPORT /

FAKTABASERTE BESLUTNINGER I DET OFFENTLIGE

- av Frode Langseth, Seniorrådgiver Business Intelligence i SAS Institute.

SAS har gjennom de siste 30 årene levert analyse- og beslutningsstøttesystemer til helsesektoren, hvor målet er å gi ledelse og operativ ledere kunnskap til å ta faktabaserte beslutninger.

Omtale av Helse-Norge i media er ofte knyttet til negative enkeltepisoder som for eksempel feilbehandling og budsjettoverskridelser. De positive utviklingene derimot, nevnes kun av og til:

 

 • Gjennomsnittlig ventetid har sunket
 • Antall langtidsventende har sunket
 • Antall behandlede pasienter har økt

Dette betyr altså at aktivitetsnivået og produktiviteten har økt mens lønnsomheten har sunket. Dette er en utfordring som er gjennomgripende i hele Helse-Norge. Samfunnet er i stadig utvikling, og helsesektoren merker umiddelbart endringer i alderssammensetning ("eldrebølgen"), befolkningens økte krav til, og etterspørsel etter, helsetjenester, nye og dyrere behandlingsmetoder og medisiner etc.

Det blir stadig viktigere å ha oppdatert og korrekt oversikt over egen virksomhet og de ytre forholdene som påvirker denne. Ledelsen i helsesektoren har behov for å kommunisere det stadig mer sammensatte bildet slik at befolkning og politisk ledelse kan ta informerte valg knyttet til hvor mye ressurser man ønsker å bruke i form av tilbud og kvalitet på helsetjenester.

SAS er en aktør som har vært involvert i ulike prosjekter og leveranser i helsesektoren. Etter vår oppfatning er det fortsatt betydelige effektiviseringspotensialer innen helsesektoren, og SAS ønsker å bidra gjennom igangsatte og planlagte prosjekter innen spesialisthelsetjenesten.

Noen av de viktigste utfordringene Helse-Norge står ovenfor er følgende:

 • Sikre og opprettholde kontroll på økonomien
 • Opprettholde balanse mellom tilbud av helsetjenester og økende etterspørsel etter disse basert på de til enhver tid gjeldende økonomiske rammebetingelser
 • Bedre samhandling på tvers av enheter og tjenestenivåer

Det eksisterer en rekke løsninger og systemer i Helse-Norge i dag som er ment å ivareta beslutningssøtteaspekter, men likevel opplever brukere daglig utfordringer knyttet til å ha det nødvendige underlaget for å fatte beslutninger.

Ut fra SAS' observasjoner, synes det at mange eksisterende løsningene er isolerte, enten organisatorisk eller med tanke på fagområder. Samtidig synes det som om viktige forvaltningsmessige aspektet av løsningens innhold er lite tilstedeværende, slik at innholdet forvitrer og mister den nødvendige dynamikken en styringsløsning krever.

Vi mener også å ane at løsningene over tid ofte bærer preg av avrapportering og ikke virksomhetsstyring der man fokuserer på de tiltak og fokusområder som er viktige i inneværende periode.

Med dette som utgangspunkt har SAS i 2009 startet implementasjon av fullt integrert og dekkende styringsløsning, hvor data hentes der de oppstår i helseforetakene og bearbeides helt frem til øverste nivå som er styring av hele regionen. Det må da struktureres på følgende måte:

 • Data til informasjon
 • Informasjon til kunnskap
 • Kunnskap til beslutninger
 • Beslutninger til styring

Med økt fokus blir det mulig å balansere aktiviteter i enheter til å støtte de overordnede målene i virksomheten:

 • Større nytte og effektivitet. Ved å sikre at ansatte drar i samme retning, kan man konsekvent håndtere ulike situasjoner i henhold til spesiell kompetanse slik at muligheter benyttes og trusler ryddes av veien.
 • Felles kunnskap og forståelse på tvers av hele organisasjonen. Man unngår å diskutere tallenes betydning og definisjon, men heller deres innhold, årsaker til at tallene har blitt slik de har blitt og evt. korrigerende tiltak. Planprosesser blir bedre, raskere og mer presise.
 • Suksess å bygge videre på. Kontrollert utvikling og inkrementell læring resulterer i et sterkt fundament og lavere risiko for å mislykkes. I tillegg sørger balanse for innovasjon gjennom fri flyt av presis informasjon

Løsningen fra SAS hjelper med å identifisere og tydeliggjøre trender og mønstre for å fastslå hvorfor ting blir slik de blir og hva som inntreffer mer enn en gang. Nye strategier eller endringer i eksisterende strategier kan overvåkes, og med ulike muligheter kan man finne underliggende årsaker til problemer vedrørende enten prosess eller måloppnåelse.

 Les mer om løsninger for strategisk virksomhetsstyring fra SAS:

 Se også "Gode spiraler i det offentlige" - en kundehistorie fra offentlig sektor.

 

Ønsker du se nærmere på hvordan SAS® kan bidra til bedre resultater i din virksomhet, er du velkommen til å ta kontakt på telefon: 23 08 30 50 eller e-post: info@nor.sas.com.