Kundehistorier /

SAS Institute AS
Parkveien 55
Postboks 2666 Solli,
0203 Oslo

Telefon: +47 23 08 30 50
Fax: +45 70 28 29 91
For mer informasjon se: www.sas.com/norway

Kundehistorier

UtskriftsvennligUtskriftsvennlig

Kundehistorier

 

SAS Institute bygger bro mellom akademia og næringslivet

SAS Institute satser tungt på forskning og utvikling og har etablert et eget Academic-program. I Norge har programmet bidratt til at stadig flere studenter og vitenskapelig ansatte bruker SAS-verktøy både til læring og prosjekter som krever effektive og kraftige analyseløsninger.

SAS Institute har siden starten i 1976 satset tungt på forskning og utvikling. Så mye som en fjerdedel av omsetningen legges tilbake til FoU. Parallelt er det utviklet et eget program, SAS Academic Program, for universiteter og høyskoler. Dette gjør at undervisnings- og forskningsinstitusjoner verden over kan ta i bruk den siste teknologien og de nyeste løsningene fra SAS til redusert pris.
- Målet er å bygge bro mellom den akademiske verden og arbeidslivet, forteller Silje Bahr Ogne som har hatt ansvar for SAS Academic Program i Norge de seneste årene. Vår erfaringen er at studenter som lærer seg å bruke SAS i løpet av studietiden, både gjør arbeidsprosessene knyttet til analyse lettere og blir mer attraktive i arbeidslivet.

Torulf Mollestad, SAS InstituteBrobyggerrollen bekreftes av kollega Torulf Mollestad, Senior Advisor innen Advanced Analytics. Mollestad har selv en doktorgrad fra NTNU i Kunnskapsbaserte systemer og har vært ansatt som førsteamanuensis II ved samme institusjon i åtte år.
- SAS Institute er verdens ledende leverandør av analyseløsninger. Siden analyse og innsikt som grunnlag for bedre beslutninger blir stadig viktigere, er det en åpenbar fordel å ha kunnskap om våre løsninger, mener Mollestad. I tillegg har studenter på høyere nivå gjerne mer spesialiserte prosjekter med behov for å bygge applikasjoner som opererer med større datamengder.

SAS Institute er verdens ledende leverandør av analyseløsninger og for studenter som sikter seg inn mot jobber som fordrer statistikk og analyse er det en åpenbar fordel å ha kunnskap om våre løsninger, mener Mollestad. I tillegg har studenter på høyere nivå gjerne mer spesialiserte prosjekter med behov for å bygge applikasjoner som opererer med større datamengder.

Analyseløsningene fra SAS dekker et bredt spekter av teknologier og bransjer. Med sin bakgrunn fra undervisning og veiledning trekker Mollestad spesielt frem SAS JMP®. JMP® har lav brukerterskel og gjør det mulig å begynne i det små. Etter hvert som studentene får basiskunnskapen på plass og mer komplekse oppgaver, er det enkelt å bygge videre på den løsningen man har. Mollestad anbefaler også JMP® til bruk i undervisningen i form av å lage små programmer som demonstrasjoner.
- En foreleser som for eksempel skal lære studentene sine om regresjonslinjer og minste kvadraters metode kan vise praktisk anvendelse i tillegg til teoretisk gjennomgang med JMP®. Det ligger et stort læringspotensial i å kombinere tavle og programvare, avslutter Mollestad.

Kombinasjon av programvare og tavle gir økt læringspotensial
Mollestad trekker også frem bruk av løsninger som SAS JMP i undervisning og muligheten til å lage små programmer - "kalkulatorer" - for å illustrere pedagogiske poenger. Som eksempel nevner han en liten applikasjon som meget effektivt illustrer prinsippene for klassisk regresjon via minste kvadraters metode og en annen for å vise beregning og tolkning av konfidensintervaller.
- Bruk av slike kompletterer teorien og kan brukes i undervisningssituasjonen så vel som av den enkelte student i etterkant. Det ligger et stort læringspotensial i å kombinere tavle og programvare.  SAS JMP har lav brukerterskel og gjør det mulig å begynne i det små. Etter hvert som studentene får basiskunnskapenpå plass er det enkelt å utvide for mer
komplekse oppgaver, avslutter Mollestad.

Handelshøyskolen BI lærer studentene analyse med SAS
I Norge er over tyve universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner tilknyttet SAS Academic Program. Ved handelshøyskolen BI implementeres JMP i en rekke kurs på Bachelornivå, blant annet i Statistikk og Metode, samt Dataanalyse. Våren 2010 har også tre av de faglige ved BI gått sammen om å inkludere JMP i deres lærebok som brukes på Bachelorstudiene i markedsføring. Boken heter "Metode og Dataanalyse: Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP", og er skrevet av professor Geir Gripsrud, professor Ulf Henning Olsson og førsteamanuensis Ragnhild Silkoset.

Ragnhild, Silkoset - Handelshøgskolen BI- Det er tre stikkord som gjør JMP til et klart valg, sier Ragnhild Silkoset: Det grafiske, det dynamiske og det interaktive ved analyseprogrammet. Boken gir en god innføring i alle elementære analyseteknikker, men dekker også emner utenom de rent kvantitative, slik som innføring i vitenskapelige prinsipper for undersøkelser, i tillegg til kvalitative teknikker.

SAS har også vært brukt på BI som et av verktøyene i kurset "IT Tools for Logistic Analysis". Et praktisk kurs med vekt på bruk av IT-baserte verktøy under analyse av realistiske logistikksystemer karakterisert av høy kompleksitet og varierte usikkerhetskilder. Ved hjelp av SAS/OR (Operations Research) har studentene utført en rekke optimaliserings-, prosjektplanleggings- og simuleringsteknikker for å identifisere de handlingene som vil gi de beste resultatene, samtidig som en opererer med begrensede ressurser og andre restriksjoner.

Studentene har også gjennomført omfattende analyser av komplekse beslutningssituasjoner ved bruk av løsninger fra SAS, og blant annet laget en modell for å finne optimal allokering av produksjon mellom fabrikker.
- Bruken av SAS/OR er en viktig årsak til at våre studenter er blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet, forteller Atle Nordli, førsteamanuensis ved avdeling for strategi og logistikk. Denne typen metode setter krav til presisjon og analytiske evner, noe som i en tidlig fase er frustrerende for studentene. Desto hyggeligere er det å oppleve den store
gleden og entusiasmen når studentene etter hvert lærer å beherske verktøyet, og kan gjennomføre omfattende analyser av komplekse beslutningssituasjoner.

Vox automatiserer med SAS
Behovet for effektiv analyse av store datamengder finner vi også hos Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vox gjennomfører undersøkelser, analyser og evalueringer knyttet til læringsbehov hos voksne. Lene Guthu, seniorrådgiver i avdeling for analyse er en av dem som bruker SAS gjennom Academic Programmet.
- Vi bruker analyseverktøy fra SAS til å innhente og sammenstille data fra undersøkelser og analyser. Blant annet bruker vi SAS til å analysere data over voksnes deltakelse i videregående opplæring og resultater fra avsluttende norskprøver for voksne innvandrere.

Lene Guthu, VOXVox har også ansvaret for Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) på vegne av Kunnskapsdepartementet. Målet med programmet er å stimulere virksomheter til å gjennomføre opplæring for sine arbeidstakere, gjennom å delfinansiere opplæringstiltak i lesing, skriving, regning og digital kompetanse. Vox samler inn og har ansvaret for
statistikk knyttet til søking, tildeling og deltakerrapportering i programmet. I 2009 ble det delt ut drøye 50 millioner til norske virksomheter. Alle rapportene fra dette prosjektet lages i SAS.
- SAS er svært fordelaktig da det gir oss mulighet til å behandle store mengder data fra ulike kilder, sier Guthu. Dataene vi samler inn må ofte bearbeides før de kan analyseres og på dette området er SAS veldig bra. SAS gir oss automatiserte rapporter raskt og effektivt.

- Vi bruker analyseverktøy fra SAS til å innhente og sammenstille data fra ulike undersøkelser og analyser knyttet til voksenopplæring. Blant annet bruker vi
SAS til å analysere data over voksnes deltakelse i videregående opplæring og resultater fra avsluttende norskprøver for voksne innvandrere.

Vox har det faglige ansvaret og forvalter på vegne av Kunnskapsdepartementet programmet: "Basiskompetanse i arbeidslivet" (BKA) hvor målet er å stimulere virksomheter til å gjennomføre opplæring for sine arbeidstakere gjennom å delfinansiere opplæringstiltak i lesing, skriving, regning og digital kompetanse. Vox samler inn og har ansvaret for statistikk knyttet til søking, tildeling og deltakerrapportering. I 2009 ble det delt ut drøye 50 millioner til norske virksomheter. Alle rapporter fra dette prosjektet lages i SAS.

- SAS er svært fordelaktig da det gir oss mulighet til å behandle store mengder data fra ulike kilder, sier Guthu. Dataene vi samler inn må ofte bearbeides før de kan analyseres og på dette området er SAS veldig bra. SAS gir oss automatiserte rapporter raskt og effektivt.

Attraktive på arbeidsmarkedet
Kjetil Eidsaunet_ EBS ConsultingKunder og partnere etterspør kompetente medarbeidere med erfaring fra SAS-programvare. En av dem som har jobbet lengst med SAS i Norge er Ketil Eidsaunet i EBS Consulting. Eidsaunet har jobbet med SAS både i KnowIT og Cap Gemini, i tillegg til samarbeid med flere av nestorene innen forsøksplanlegging og statistisk analyse i forsknings- og utviklingsmiljøet.
- Jeg brenner virkelig for bruk av SAS i akademia, forteller Eidsaunet. Det gir uante muligheter både for forskere og studenter. De siste årene har brukerterskelen blitt så lav at det ikke er noen grunn til ikke å bruke det beste verkøyet. Tar du med den store etterspørselen etter SAS-kompetanse fra forretningssiden, burde alle veiledere på landets universiteter og høyskoler både lære seg å bruke SAS selv og oppmuntre studentene sine til å gjøre det samme.

 Vil du prøve SAS® analyseverktøy?
Analyseverktøyene fra SAS dekker et bredt spekter av teknologier og bransjeløsninger. Med SAS får du hjelp til å analysere, behandle og omforme data til kunnskap. Kunnskap som gir deg et solid grunnlag for å ta innsiktsbaserte beslutninger allerede i studietiden. SAS kompetanse gjør arbeidsprosessene lettere - og studentene mer attraktiv i arbeidslivet. Studenter og vitenskapelig ansatte kan få tilgang til prøveversjoner av SAS Enterprise Guide og JMP8 vederlagsfritt! Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker
å vite mer om SAS Academic Program eller du ønsker å skrive en oppgave for oss.

 For mer informasjon om SAS Academic Program, kontakt:

SAS Institute AS
Telefon: + 47 23 08 30 50
E-post: info@nor.sas.com

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

SAS Academic Program 

SAS Academic Program

Situasjon:
Næringslivet etterspør i økende grad kandidater med SAS-kompetanse og erfaring med bruk av verktøy for statistikk og analyse.
Løsning:
  • Siden starten i 1976 har SAS Institute satset tungt på forskning og utvikling og allokerer en fjerdedel av omsetningen til FoU.
  • SAS Institute arbeider aktivt for å bygge bro mellom akademia og næringslivet gjennom sitt Academicprogram.
  • Studenter og vitenskapelig ansatte som ønsker å tilegne seg SAS-kompetanse får tilgang på skreddersydde SAS-løsninger til redusert pris.
Fordeler:
Stadig flere utdannings- og forskningsinstitusjoner bruker SAS-løsninger i undervisning og forskning og andelen studenter som benytter SAS er økende.
Sitat:

Bruken av SAS/OR er en viktig årsak til at våre studenter er blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet.

Atle Nordli

Førsteamanuensis ved avdeling for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI

Les mer: