Klanten aan het woord /

SAS INSTITUTE B.V.
POSTBUS 3053
1270 EB
HUIZEN
TEL: 035 699 6900
FAX: 035 694 1952

Klanten aan het woord

PrintvriendelijkePrintvriendelijkePDF PDF

Klanten aan het woord

 

Kennemer Gasthuis houdt grip op zorgprocessen en -producten met SAS

 

       Rob van Bruggen, Hoofd Bedrijfsinformatie Kennemer Gasthuis

In de zorgsector neemt met de marktwerking en concurrentie ook de vraag naar gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering toe. Het geïntegreerde SAS datawarehouse helpt het Kennemer Gasthuis om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen middels indicatoren transparant te maken om het zodanig te kunnen verbeteren. "SAS geeft ons inzicht in de kosten versus de opbrengsten, en helpt ons de zorg efficiënter te organiseren."

"De invoering van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) was de grootste verandering ooit in ziekenhuisland", zegt Naut Waller, manager dienst managementondersteuning bij het Kennemer Gasthuis. "Naast de manier van bekostiging, honorering en werken, veranderde ook de informatiebehoefte. Daarom hebben we voorafgaand aan deze transitie van aanbod- naar productfinanciering, een geïntegreerd managementinformatiesysteem ingevoerd op basis van SAS. Hiermee konden we de besturing en beheersing van de zorgverlening op basis van DBC's adequaat vormgeven."

Van aanbod- naar productfinanciering
Onder een DBC valt de gehele 'behandelroute' die een patiënt aflegt in een ziekenhuis: van het eerste bezoek tot de laatste controle. Waar medische verrichtingen vroeger apart werden berekend, krijgt een patiënt nu één DBC per diagnose in rekening gebracht. Het doel van deze prestatiegerichte financiering is het stimuleren van een bedrijfsmatige aanpak in de zorg. Een DBC heeft een maximale looptijd van 365 dagen en kan pas na de afsluiting gefactureerd worden. De prijzen voor acute en spoedeisende zorg zijn landelijk vastgesteld en in elk ziekenhuis gelijk. Over de prijzen voor relatief eenvoudige, planbare ingrepen kunnen de ziekenhuizen onderhandelen met de zorgverzekeraars. Het registreren, valideren en factureren van DBC's stelde uiteraard andere eisen aan de organisatie van de informatievoorziening van ziekenhuizen.

Spanningsveld
"Er zijn nu zo'n 100.000 DBC's, dus je kunt je voorstellen wat een moeizame klus de invoering van deze systematiek was. Als ziekenhuis met veel medische specialisaties en poliklinieken hebben we een lappendeken aan organisatiestructuren. Dit alles stelde ons voor de vraag: hoe kunnen we slimmer registreren en grip houden op de voortgang van DBC's? De zoektocht naar een oplossing voor het centraliseren en ontsluiten van de verspreide informatie en het analyseren van de DBC-gegevens leidde al snel naar SAS. Dit platform heeft zich bewezen als het gaat om het destilleren van stuurinformatie uit verschillende bronsystemen om accurate rapportages te maken als basis voor integrale besluitvorming. Ook doorslaggevend bij de keuze voor SAS was dat we heel veel zelf kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk zal ook de managementlaag meer en meer zelf rapporten kunnen maken."

De verplichte registratie van alle verrichtingen onder een DBC-code betekende een administratieve verzwaring aan de bron van de zorg, terwijl medisch specialisten zich primair moeten kunnen richten op de patiëntenzorg. "Daarom is eenduidige, tijdige, complete en geïntegreerde vastlegging van zorginhoudelijke gegevens belangrijker dan ooit tevoren. Foute registraties kunnen tot gevolg hebben dat de financiële vergoeding voor de prestatie uitblijft of onvoldoende is. Met de stuurinformatie uit ons datawarehouse houden we grip op de DBC-registraties en voortgang. Zo kunnen we de administratieve afhandeling versnellen en bewaken dat patiënt de juiste aandacht krijgt. De medisch specialisten en het management hebben door de DBC-systematiek en inzichtelijke rapportages meer inzicht in de zorgprocessen en de kosten ervan. Daarbij is het gemakkelijker geworden om onderling informatie te delen en van elkaar te leren. Een ander groot voordeel is de toegenomen transparantie."

Onderhanden werk
"Slimme toepassing van DBC's komt zowel de productiviteit, kwaliteit en kosteneffectiviteit als de transparantie ten goede. Belangrijke succesvoorwaarden zijn het beschikken over de juiste stuurinformatie en adequate signalering van ondoelmatigheden", meent Ineke Oldenhof, hoofd DBC-administratie bij het Kennemer Gasthuis. "De DBC bracht een voor ons nieuw begrip met zich mee: 'onderhanden werk'. We sturen nu dus ook op de onder handen werk positie om sneller en doelmatiger te factureren. Een belangrijk bedrijfseconomisch voordeel is dat het gemiddeld een week eerder sluiten van DBC's per jaar duizenden euro's aan rentekosten scheelt. Dit komt omdat er door snellere facturatie en daarmee betaling, minder zorg voorgefinancierd hoeft te worden."

"Terwijl iedere patiënt uniek is, moeten diagnoses worden beantwoord met eenduidig gedefinieerde medisch herkenbare, kostenhomogene restatiebeschrijvingen. In dit spanningsveld heeft de integratie van de DBC-registraties in het op SAS gebaseerde managementinformatiesysteem veel toegevoegde waarde. Daardoor kunnen we vragen beantwoorden als: Hoe ziet het traject van opname tot ontslag van een patiënt ofwel het zorgprofiel eruit? Wat zijn de kosten per behandeling? Wat is de FTE-inzet? Welke verrichtingen brengen we niet in rekening? Hoeveel DBC's hebben in een bepaalde periode plaatsgevonden? En hoeveel staan er nog open?"

Steeds fijnmaziger sturen
"Naast de bedrijfsmatige indicatoren van de NVZvereniging van ziekenhuizen en de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) willen we steeds meer gaan sturen op kwaliteit en veiligheid. Ook de luchtkwaliteit in operatiekamers en de voedingstoestand van patiënten zijn prestatie indicatoren waarop we willen kunnen sturen, omdat het de moeite waard kan zijn om mensen voor een operatie bij te voeden. Ook op het gebied van logistiek is nog veel te winnen: het proactief afstemmen van productievoornemens en capaciteiten voorkomt wachttijden en onbenutte capaciteiten." Daarbij houdt Oldenhof er rekening mee dat de spelregels zullen blijven veranderen. "De invoering van het nieuwe stelsel van DBC's, de zogenaamde DOT-productstructuur (DBC's Op weg naar Transparantie), zorgt voor een vermindering van het aantal DBC's naar ongeveer 3.000 zorgproducten. Met ons SAS-gebaseerde managementinformatiesysteem kunnen we goed meegaan met dergelijke ontwikkelingen en omgaan met nieuwe informatievragen."

Over SAS
SAS is specialist op het gebied van business analytics software en dienstverlening, en de grootste onafhankelijke leverancier in de business intelligence markt. Met innovatieve oplossingen binnen een geïntegreerd raamwerk, helpt SAS klanten op meer dan 45.000 locaties hun prestaties te verbeteren en waarde te creëren door sneller, betere beslissingen te nemen. Ook helpt SAS bij het naleven van wet- en regelgeving, het doen van baanbrekend onderzoek en het ontwikkelen van betere producten. SAS biedt naast branchespecifieke ook generieke oplossingen en is sterk op het gebied van data-integratie, data-opslag en geavanceerde business analytics toepassingen, vanuit een bedrijfsbreed intelligence framework. SAS levert haar klanten al sinds 1976 The Power to Know. De onderneming groeit continu en is vanaf de oprichting winstgevend. Jaarlijks investeert SAS 26 procent van de omzet in Research & Development; meer dan het dubbele van wat concurrenten investeren. Wereldwijd werken er ruim 11.000 medewerkers bij SAS, in meer dan 50 landen en vanuit 400 SAS kantoren. SAS is sinds 1986 actief in Nederland. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Huizen op landgoed ‘Oud- Bussem’, waar ruim 120 medewerkers werken. SAS staat bekend als een van de beste werkgevers en scoort daarom ook al sinds haar oprichting jaarlijks zeer hoog in de verschillende ‘Best Company to work for’ ranglijsten.

Meer informatie is te vinden op: www.sas.com/nl

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Kennemer Gasthuis

Uitdaging:
Het Kennemer Gasthuis wilde de gewenste informatie voor het plannen en aansturen van zorg uit verschillende bronsystemen destilleren en rapporteren. Concrete aanleiding was de invoering van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) als grondslag voor de zorgfinanciering.
Oplossing:
Een managementinformatiesysteem op basis van een geïntegreerd datawarehouse opgebouwd uit SAS BI Server, SAS/Access interface to ODBC en SAS DI Server.
Voordelen:
Een geavanceerde data-infrastructuur, die het Kennemer Gasthuis inzicht geeft in de kosten versus de opbrengsten en helpt om de zorg efficiënter te organiseren.
Organisatie
Het Kennemer Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis voor het verzorgingsgebied Midden- en Zuid-Kennemerland. Er werken 165 medisch specialisten en 2.500 medewerkers, ondersteund door 300 vrijwilligers.

Mede dankzij ons geïntegreerde managementinformatiesysteem konden we de besturing en beheersing van de zorgverlening op basis van DBC's adequaat vormgeven.

Naut Waller

Manager Dienst Managementondersteuning