Klanten aan het woord /

SAS INSTITUTE B.V.
POSTBUS 3053
1270 EB
HUIZEN
TEL: 035 699 6900
FAX: 035 694 1952

Klanten aan het woord

PrintvriendelijkePrintvriendelijkePDF PDF

Klanten aan het woord

 

Verantwoording naar Europa loont

Snel, volledig, transparant en auditeerbaar

Huizen, 30 mei 2012 - Landbouw is één van Nederlands belangrijkste economische sectoren en Nederland behoort op dit gebied tot de grootste exporteurs ter wereld. Deze internationale verwevenheid zien we ook terug in de relaties met Europa. Wet- en regelgeving worden voor een groot deel op Europees niveau bepaald en de Nederlandse overheid zorgt voor de zorgvuldige uitvoering van de regelingen. Om meer grip te krijgen op de handhaving werd bij de vernieuwing van het mestbeleid in 2006 gekozen voor een slimmere en efficiëntere manier van opsporing en handhaving. De analysemogelijkheden van SAS vormen hierbij een belangrijk instrument.

Mestbeleid
De afdeling Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (E, L & I), levert informatiediensten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON) en aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De afdeling draagt vanaf 2006 bij aan de naleving en handhaving van het mestbeleid en is verantwoordelijk voor het detecteren en selecteren van potentiële overtreders van deze wetgeving. Dit gebeurt op basis van analyse van de gegevens uit verschillende databases van E, L & I-afdelingen en ook van externe bronnen. De resultaten vormen de basis voor administratieve audits of fysieke controles. Kees Kloet, teammanager van deze afdeling: "Wij zijn gaan werken met SAS om beter te voorspellen welke bedrijven in aanmerking komen voor een administratieve of voor een fysieke controle. Hoe beter je in staat bent om in een vroeg stadium de potentiële overtreders te onderscheiden, hoe minder kosten je hoeft te maken voor onnodige controles. Denk daarbij vooral ook aan de lastendruk en de stress bij de boer zelf. Zo'n controle is niet niks en hoe meer onterechte controles je kunt vermijden, hoe beter. Door de inzet van SAS kunnen we tot tien keer beter inschatten wie we wel of niet moeten controleren."

Flexibiliteit
De reden om voor SAS te kiezen ligt in het feit dat RON met enorme hoeveelheden data werkt in de meest uiteenlopende formats. SAS is als één van de weinigen in staat om ook de meest exotische dataformats te verwerken zonder dat daar tijdrovende aanpassingen voor nodig zijn. Kloet: "De oplossing moest in ieder geval met verschillende type datasets kunnen werken. Onze gegevens komen uit diverse systemen en hebben uiteenlopende formats, zoals Excel, Access, Oracle en organisatie specifieke varianten. Verder moest de functionaliteit voor statistische analyse krachtig en flexibel zijn.

Een query moet snel aangepast kunnen worden om bijvoorbeeld afwijkende gegevens met andere databestanden te toetsen. Ook de resultaten van audits en inspecties worden hierin meegenomen. Bij de aanpassingen wilden we niet elke keer weer opnieuw hoeven te programmeren."

Dierziekte crises
"Inmiddels hebben we laten zien dat we met SAS in staat zijn om uiteenlopende gegevens op een betrouwbare en inzichtelijke manier in waardevolle informatie om kunnen zetten.Het werkgebied is geleidelijk uitgebreid naar enerzijds de beleidsvoorbereiding en anderzijds rapportage aan Europa.

Bij een andere afdeling gebruikten we al software van SAS voor het gebruik en verantwoording tijdens dierziekte crises. De aanpak tijdens zo'n crisis ligt heel gevoelig. Er zijn altijd grote belangen mee gemoeid, zowel emotioneel als financieel. En het beleid en de genomen maatregelen moeten nauwkeurig worden verantwoord, inclusief een volledig auditspoor. Veel dierziektecrises hebben een EU-component en als je de crisis aanpakt volgens EU-normen kun je eventuele kosten verhalen, maar alleen als je alles kunt verantwoorden."

"Deze taak is nu ondergebracht bij ons in Assen waar we het hele systeem hebben vernieuwd zodat we nu zelfs jaren later nog precies kunnen laten zien met welke gegevens we hebben gewerkt.

Zo hebben we bijvoorbeeld de gehele Q-Koorts crisis verwerkt met een hoog detailniveau van informatie: welke bedrijven, welke dieren, welke soort, taxatiewaarde van de dieren, eventuele hertaxatie, vaststellen en uitbetalen schade, kosten voor transport, etc. De hele financiële administratie loopt volgens een exact voorgeschreven patroon en is nogal uitgebreid. We geven die informatie vervolgens weer en stellen die beschikbaar via onze portal, het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Gegevens Portal (RON Gegevens Portal).

Verantwoording aan Europa
Verantwoording en rapportages naar Europa nemen alleen maar toe. Kloet: “RON verzorgt de uitbetaling uitbetaling van jaarlijks meer dan een miljard euro aan subsidies. De verantwoording daarvan gebeurt onder meer op basis van een ‘Kruisjestabel’ en een ‘Controlestatistiek’. Als je beide doet heb je een sluitend auditspoor. In totaal leveren we meer dan honderd rapportages per jaar aan Brussel. Het belang neemt toe, met steeds meer complexere data en steeds hogere eisen.”

Impact van beleid
Als er op een bepaald vlak nieuw beleid wordt voorbereid dan willen de beleidsmakers graag een indruk hebben van de te verwachten impact van het voorgenomen beleid. "Ook dan komen ze steeds vaker bij ons en wij rekenen dan diverse what-if scenario's door: Wat als de subsidiegrondslag verandert? Wat zijn dan de economische effecten? Waar komen subsidies nu terecht en waar in een eventueel nieuw stelsel? Veel beleid wordt initieel gebaseerd op veronderstellingen. Als je nu in staat bent daadwerkelijk te voorspellen wat de impact is, dan verbetert daardoor je beleid aanzienlijk."

Veel Data
"We hebben heel veel datasets, die allemaal bewust zijn toegesneden op ons doel. Wij maken geen analyses uit toevallig beschikbare databronnen. We hebben gegevens van 80.000 landbouwbedrijven,de persoonsgegevens van de ondernemers en hun familie, gegevens van locaties, percelen, gewassen (ook in de tijd), diersoorten en aantallen, subsidieaanvragen, uitbetaling, mestopslag, etc. Heel veel info dus. Toch ervaren we het niet als té veel. Wij hebben onze dataset goed op orde: voor onze doelen hebben we data op maat."

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Gegevens Portal
"Onze afdeling werkt de laatste jaren steeds klantgerichter. Daarom is ook de term 'Beschikbaarstellen' aan de naam van ons team toegevoegd. Gegevensspecialisten en analisten zorgen dat andere organisaties de gewenste gegevens op maat krijgen aangeleverd. Daarvoor zetten we steeds vaker onze portal in. Het is uiterst belangrijk om informatie ook via kaarten weer te geven en daarom hebben we nu ook GEO-specialisten in ons team. Met SAS Bridge for ESRI (ons geografisch informatiesysteem) willen we alfa-numerieke en GEO data integraal verwerken en meer ESRI-output in onze portal aanbieden. Vanuit het SAS RON Gegevens Portal kunnen gebruikers gegevens downloaden in bijvoorbeeld Excel-formaat. Wij garanderen de correctheid en de actualiteit van de gegevens tot de download."

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uitdaging:

Het Ministerie van E, L & I wilde de administratieve en fysieke controle op potentiële overtreders van het mestbeleid verbeteren door gerichter te controleren. Hiervoor is het noodzakelijk snel, betrouwbaar en transparant risico analyses uit te voeren op alle gegevens. Op basis van deze analyses moet het ministerie bepalen of bedrijven tot een risicogroep behoren en of ze in aanmerking komen voor doelgerichte inspectie. Ook is het verzorgen van de juiste en auditeerbare rapportage volgens EU-normen een uitdaging, zodat eventuele kosten kunnen worden verhaald.

Oplossing:

Het team Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen bepaalt op basis van diepgaande statistische analyse en heldere rapportages welke risicogroepen wel of niet gecontroleerd moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Data Integratie en Business Intelligence (BI) van SAS. De oplossing wordt daarnaast ook ingezet voor de verantwoording en rapportage aan Brussel.

Voordelen:

Het Ministerie van E, L & I kon met SAS de identificatie van risicogroepen met een factor tien verbeteren. Hiermee zijn de kosten van het controleproces sterk verlaagd en is het effect verbeterd. Daarnaast kan het ministerie op basis van what-if scenario's voorgenomen beleid doorrekenen en zo de juiste beslissingen nemen. De EU-rapportages zorgen voor betere verantwoording van de (subsidie)uitgaven en daarmee voor meer uitbetaling door de EU. Dit vermijdt eventuele boetes.

" Wij zijn dankzij SAS in staat om grote hoeveelheden datasets met elkaar te combineren, analyseren en inzichtelijk weer te geven, zodat we efficiënter handhaven en verantwoorden conform de auditvoorschriften."

Kees Kloet

Teammanager Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen, Dienst Regelingen,