Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Ledelsesinformation styrker dialog i Region Midtjylland

 
-Filosofien bag SAS Institute's platform passer godt til os. Vi har både meget stærke brugere og meget uerfarne brugere, men de kan alle hente fakta ud af systemet. Og det afgørende er at det sker på et ensartet datagrundlag, og at denne information giver et billede af den samme sandhed, siger vicedirektør Per Grønbech fra Region Midtjylland.
Region Midtjylland har udviklet en samlet model for ledelse og styring i hele koncernen. Sammenhængende ledelsesinformation understøtter opbygningen af den nye organisation, og allerede tidligt i år er regionen på et mere avanceret niveau end i de gamle amter. 

Strategisk tilgang
Ny lovgivning, ny geografi og en gigantisk fusionsproces afskrækkede ikke Region Midtjylland fra at gribe strategisk fat om ledelsesinformationen. Naturligvis trækker det masser af ressourcer at forene institutioner og medarbejdere fra fire amter, 18 hospitaler og 19 kommuner til en ny enhed med 30.000 medarbejdere, 1,2 mio. borgere og et budget på 20,7 mia. kr. Men samtidig har regionsledelsen opbygget en enstrenget og konsekvent model for sin ledelsesinformation udelukkende baseret på SAS Institutes platform.

Info RM
Målet er at skabe et samlet faktagrundlag for ledelse både decentralt i det enkelte regionale tilbud, i hvert driftsområde og i den samlende topledelse. Ledelsesinformationen i systemet "Info RM" understøtter en ledelsesmodel med dimensionerne effekt, omdømme, ydelser, organisation og ressourcer.

-Det er alfa og omega at have de samme fakta og tale ud fra den samme dagsorden. Derfor er vi gået meget overordnet og meget strategisk til værks i forhold til ledelsesinformation. På lang sigt ønsker vi at understøtte ledelsesmodellen, som er vores bud på et balanced scorecard, med hurtig og relevant information, siger vicedirektør Per Grønbech fra Region Midtjylland.    

Selvfølgelig er alle områder og institutioner ikke kommet lige langt i Region Midtjylland, men alle arbejder med den samme model og med den samme platform for ledelsesinformation. Implementeringen er i fuld gang.

Ingen ligger lavere 
-Tidligt i 2008 forventer jeg, at mange ledere oplever bedre ledelsesinformation end i de gamle amter, og at ingen ligger på et lavere niveau end før i tiden, siger vicedirektør Per Grønbech, som har ansvaret for regionens økonomi og er leder for 55 medarbejdere i afdelingen Regionsøkonomi.

Regionens samlede koncernledelse omfatter 53 personer, som varetager ledelsen af tværgående funktioner i regionen og driften på sundhedsområdet, socialområdet og den regionale udvikling. Selv om sundhedsområdet udgør 78% af regionens budget, så skal regionen indgå i tre adskilte finansielle kredsløb på hvert af de tre store forvaltningsområder. Og det skal afspejle sig i ledelsesinformationen.

Teknisk, lovstyret og tal-fikseret ledelse
-Store dele af ledelsesarbejdet er teknisk, lovstyret og tal-fikseret. Derfor skal man have adgang til tal, og man skal selv kunne skabe tal, hvis man skal lede en region. I ledelsen, planlægningen og rapporteringen indgår nogle beregninger og nogle sammenhænge, som man kun kan overskue med gode it-løsninger, forklarer Per Grønbech.

Dialog om samme dagsorden
Ledelsesinformationen i Info RM kan ikke blive komplet, før alle de operationelle fødesystemer er i god drift. Region Midtjylland har besluttet at lægge al ledelsesinformation i den nyeste SAS9 version og al dataopsamling i fødesystemerne – uanset om det er kliniske data fra landspatientregisteret, økonomiske data fra ØS2000, data fra afregningssystemet AS2007, data fra kvalitetsdatabaser, data fra lønsystemet eller fra indkøbssystemet. 

 
Data samles ét sted
-Vores filosofi er at samle alle data på én central og ensartet platform. På den måde får vi data samlet ét sted, hvor alt kan trækkes ud og bruges til mange forskellige formål. Det er helt afgørende for dialogen i organisationen, at man deler det samme sæt af fakta. Derfor har vi også skrottet isolerede BI-systemer og regnearks-løsninger, fordi de ikke i længden sikrer konsistent ledelsesinformation, siger Per Grønbech.

Information, ikke styring
-Det er helt med vilje, at vi kalder det et informationssystem og ikke et styringssystem. Målet er at skabe en dialog baseret på fakta om de fem dimensioner i vores ledelsesmodel. Der kan være mange forskellige årsager til et dårligt budgettal, og derfor skal systemet bruges til at styrke dialogen og ikke til at slå nogen oven i hovedet. Men det hele må starte med, at man er enige om fakta, og så må man tage den derfra. Info RM skal sikre, at vi diskuterer den samme dagorden, siger Per Grønbech.

Info RM leverer data og information på alle tænkelige måder. Det kan være som faste rapporter, som et analysemiljø eller som intuitive peg-og-klik-løsninger til den mindre trænede bruger.

Hjælp til maskinrummet
Region Midtjylland trak på eksterne konsulenter som rådgivere, før planerne om at opbygge en enstrenget it-organisation og investere i én samlet platform til ledelsesinformationen blev lagt. Nu vurderer Per Grønbech, at regionen kan ane de langsigtede gevinster ude i horisonten:  

Ensartet data er forudsætningen for succes
-Topledelsen skal drive et fokus på datakvalitet og datadisciplin. Det er en nødvendig del af platformsfilosofien. F.eks. er det helt oplagt, at hvis man opgør antallet af sengedage i regionen, så kan det ikke nytte noget at ét hospital ikke medregner feriedage, mens alle andre opsamler data om årets 365 dage. Den slags skaber først forkerte konklusioner, og derefter mistillid til ledelsesinformationen.

Navnlig på det lidt mindre social- og psykiatri-område har regionen etableret sofistikerede funktioner baseret på SAS-platformen. Budgetstyringen foregår her efter scenarier, hvor sammenhængene ligger automatiseret i løsningen. Det betyder, at en ledelse i en lønforhandling hurtigt får overblik over de budgetmæssige konsekvenser af en lønforhøjelse.

Lønsomheden styrer
-På socialområdet kan vi nu lave lønsomhedsstyring hele vejen fra top til bund. Det vil sige, at man kan kontrollere budgettet på alle organisatoriske niveauer og hele vejen fra det overordnede budget for regionen og hele vejen ned til den eksakte postering. Den slags funktioner overbeviser os om, at vi står på en glimrende platform, som bliver bedre i takt med at flere data kommer ind, og at stadig flere brugere dermed får værdi ud af systemet, siger Per Grønbech.

Region Midtjylland har indgået en koncernaftale samlet med SAS Institute, og ifølge Per Grønbech indebærer den her-og-nu-besparelser på softwarelicenser, fordi regionen samler sin ledelsesinformation ét sted. Samtidig høster regionen den fordel, at medarbejdernes erfaringer med at analysere og hente ledelsesinformation hele tiden vokser, og at denne kompetence kan bruges i alle grene af organisationen.

Læs mere om Region Midts business intelligence projekt InfoRM (.pdf, 1 Mb).

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Region Midtjylland - Ledelsesinformation

Udfordring:
At skabe et samlet faktagrundlag for ledelse både decentralt i det enkelte regionale tilbud, i hvert driftsområde og i den samlede topledelse.
Løsning:
Et SAS®9 informationssystem , hvor alle data er samlet på én central og ensartet platform.
Fordele:
Både de stærke og de uerfarne brugere får et ensartet datagrundlag, som giver et billede af den samme sandhed.
Citat:

Det er helt afgørende, at man deler det samme sæt af fakta. Derfor har vi også skrottet isolerede BI-systemer og regnearksløsninger, fordi de ikke sikrer konsistent ledelsesinformation.

Per Grønbech

vicedirektør