Produkty a řešení / SAS® Operational Risk Management

Řízení provozních rizik

Identifikuje, měří, sleduje, kontroluje a reportuje provozní rizika v rámci celé organizace

Jednou ze základních součástí aktivit finančních institucí je zabezpečení se proti riziku. V současné době se však díky nejistému trhu, neklidnému kapitálovému trhu a dalším faktorů, zvyšuje nebezpečí rizika a následky jeho nesprávného řízení a tak se právě rizika dostávají do popředí zájmu. Stálý růst počtu transakcí a požadavků na automatizaci a rychlost jejich vyřizování zvyšují náklady rizik. K tomu rovněž přispívají i regulatorní opatření, která požadují nové úrovně kontrol a zviditelnění rizik a činí za ně osobně zodpovědné výkonné a správní orgány finančních institucí.

Navzdory těmto tlakům si některé finanční instituce stále zachovávají stejný přístup – jednotlivé složky si udržují svá vlastní data, analytiku a předpoklady pro řízení rizik a často nekonzistentně. A i když by chtěli být konzistentní v rámci celé organizace, tradiční systémy na řízení rizik nejsou vybavené tak, aby zachytily komplexní vzájemné závislosti mezi velkým množstvím rizikových faktorů. Výsledkem je pak jakési stíhání „fantomů“ rizik, které nejsou ani pravděpodobní ani škodliví, zatímco se přehlédnou závažné a nevíc předvídatelné ztráty.

Lze říci že jakákoliv činnosti přináší i rizika. Pokud však je možné rizikům porozumět a získat nad nimi kontrolu, nemusí bát podnikání spojeno s rizikem.

SAS si uvědomil vzrůstající potřebu finančních institucí mít možnost odborně a vědecky měřit a řídit provozní rizika a to nejen pro účely regulatorních opatření, ale také kvůli přijímání rozumných obchodních rozhodnutí. Za předpokladu, že lze riziko statisticky modelovat (jak tomu u tržních a kreditních rizik je) bylo na SAS Intelligence Platformě vytvořen řešení pro řízení provozních rizik - SAS OpRisk Management. Jedná se o end-to-end řešení, které zahrnuje následující klíčové komponenty:

  • SAS® OpRisk Monitor Web-based aplikace, která sbírá, řídí, sleduje a reportuje informace o případech provozních ztrát, ukazatelích klíčových rizik, mapy oceňování rizik control-assessment scores.


  • SAS® OpRisk VaR propracovaná, uživatelsky příjemná analytika VaR (hodnota v rizicích) umožňující spojovat, mapovat, testovat, upravovat, směrovat a plánovat data provozních ztrát dle individuálních potřeb. To je dovršeno plně transparentními, intuitivními následnými procesy.


  • SAS® OpRisk Global Data komplexní databáze dat externích ztrát, která obohatí statistické příklady pro modelování, dokumentaci o více jak 10.000 veřejně reportovaných případů provozních ztrát ve výši 1 milionů dolarů nebo více.

Tyto komponenty poskytují finančním institucím nástroje potřebné k pohodlnému měření a řízení provozních rizik pomocí nejosvědčenějších praktik a v souladu s Basel II. SAS OpRisk Management: spolu s přístupy používanými v největších poradenských firmách uživatelům umožňuje:

  • Vybudovat funkční systém k podchycení rizikových faktorů a vztahů.


  • Hodnotit vystavení se rizikům a jejich dopad v rámci celé organizace.


  • Optimalizovat kapitálové rezervy zlepšením prostředí vnitřní kontroly.


  • Integrovat databáze externích ztráty do interní databáze.


  • Sdílet inteligenci přes scorecarding, avíza a dle požadavků tvořených reportů.


  • Plné zobrazení zdrojů a logiky stojícími za reportovanými výsledky.


  • Soulad s národními a mezinárodními regulatorními opatřeními.

S mocným data managementem, analytikou, regulatorním reportingem a možnostmi odhalování rizik vám SAS® OpRisk Management pomáhá optimalizovat alokaci kapitálu a mírnit rizika ve všech částech vaší organizace.