Produkty a řešení / SAS® FINANCIAL INTELLIGENCE

Řešení finančních procesů

Řízení finančních toků je v každé společnosti jednou s klíčových aktivit a navíc podléhá největšímu počtu regulací a nařízení ze stran státní správy a finančních úřadů. Tak, jak se zvyšovaly počty různých podvodů, překračování různých opatření, došlo k zavedení striktních omezení a pravidel, která ovlivnila všechny společnosti po celém světě. Odvody, daně, poplatky, mezinárodní účetní standardy a v neposlední řadě Intrastat jsou jen zlomkem toho, co je ze zákona povinna udržovat a spravovat každá organizace. Nejde však jen o povinnosti vyplývající za zákona. Každý dobrý manažer musí mít přesný přehled o finančních tocích a ukazatelích své organizace, musí vědět, jak si jeho firma, oddělení stojí po finanční stránce. Z toho je jasné jedno: společnosti bez včasného, spolehlivého přístupu k přesných finančním informacím čelí hrozbě pokut, vyšetřování, trestnímu řízení a také ztrátě důvěry akcionářů a dobrého jména na trhu nehledě na nemožnost včasného plnění závazků a zabezpečení řádného chodu firmy.

Navíc tlaky za strany vládních institucí na stále častější podávání ještě podrobnějších informací a zvyšování sankcí za nesplnění termínu nutí řadu společností přehodnotit své účetní postupy a finanční systémy. To si ostatně žádá i vstup České republiky do EU, Intrastat a otevření možností snadněji obchodovat v zemích EU.

I když je dodržování nařízení povinné, představují tyto nové požadavky zároveň i příležitost ke zlepšení „finanční“ komunikace – může být rychlejší, jistější, přesnější a přehlednější. K tomu společnost potřebuje efektivní komplexní IS, který by zajistil dodržení nařízení, efektivitu, ziskovost a byl flexibilní.

Nesrovnatelná důkladnost a rozsah (hloubka a šíře)

Se SAS® Financial Intelligence, souborem řešení pro řízení a zvýšení výkonnosti společnosti, se můžete zaměřit na specifické finanční postupy – plánování, reporting, rozpočty, konsolidace, posuzování rizik, prognózy, vývoj strategie, audit – a vyvíjet metody pro získání prediktativnějších, přesnějších a včasnější výsledků.

SAS® Financial Intelligence je tou nejširší nabídkou podobného řešení pro finanční oddělení, které je možné v dnešní době na IT trhu nalézt. Potřebujete konsolidovat, plánovat, reportovat, vytvářet rozpočty a prognózy, modelovat aktivity, dělat pokročilou analýzu nebo zavést řešení v souladu s korporací – se tímto řešením se můžete zaměřit na oblasti, které nutně potřebují okamžité zlepšení, protože víte, že řešení SAS®se umí vypořádat i požadavky, které se objeví až v průběhu času.

Řešení SAS® Financial Intelligence kombinuje základy pro integrovanou, celopodnikovou „finanční inteligenci“ se specifickým řešením, které vytváří finanční transparentnost a umožňuje:

  • Soulad s nařízeními a opatřeními - spolu s dokumentací z uzávěrek a účetních procesů spolu se sílou konsolidační technologie, vám SAS®pomáhá dosáhnout finanční transparentnosti a uzavřít účetnictví rychleji, takže nemáte problémy dodržet termíny.


  • Vypracování, realizaci a měření strategie - vytváří ukazatele pro sledování a kontrolu výkonnosti všech podnikových postupů. Tyto ukazatele výkonnosti poskytují lepší náhled na korporátní strategii a podněty.


  • Plánování a finanční reporting - automatizuje a decentralizuje proces plánování a zároveň vytváří proaktivní rozpočty založené na integrovaných, bezchybných a prediktivních informacích.


  • Analýzu nákladů a výnosů - Rozumí nákladům a výnosům produktů, dodavatelů, odbytových kanálů, partnerů a zákazníků. Užívá tyto informace k vytváření přesnějších prognóz, rozpočtů a simulací.


  • Konsolidaci - řada společností má jiný operační systém a hlavní knihu. SAS®si umí poradit s touto nesourodostí a zkonsoliduje a vyčistí data, pomůže uzavřít účetnictví rychleji a umožní vám věnovat více času cenným analýzám.


  • Reporting (výkaznictví) - získá všechny informace potřebné z web-based aplikací, které jsou věrná novým reportovacím standardům.


  • Řízení rizik - měří vaše postavení - kredit, trh nebo provoní rizika v závislosti na vašich specifických potřebách k zvýšení a vylepšení společné strategie.


  • Prognostiku - predikuje potřeby pro rozpočet, rozumí trhu a analyzuje investiční možnosti. SAS®vám dodává schopnost simulovat podnikové procesy pro strategické plánování použitím výkonné "what-if" analýzy.


  • Optimalizaci - rozumí dopadům slučování, akvizicí, rozdělení kapitálu, restrukturalizaci závazků a mnohému dalšímu a provádí rozhodnutí na základě známých faktů a v rámci specifických podnikových omezení, jak současných, tak budoucích.

Pro tradičnější finanční řízení SAS®rovněž nabízí nezávislé řešení pro plánování, rozpočty, konsolidace a reporting. SAS®řešení pro finanční řízení pokrývá celé spektrum potřeb pro finanční analýzy a umožňuje komplexnější přístup k řízení výkonnosti podniku.

Protože se SAS® zaměřuje hlavně na branžová řešení, má pro jednotlivé oblasti podnikání, včetně státních institucí vždy SAS®Financial Intelligence řešení přizpůsobené individuálním potřebám a požadavkům konkrétního oboru (státní správa, bankovnictví, telekomunikace, služby,....).