Produkty a řešení / SAS® DATA WAREHOUSING

Datové sklady

Budování, správa a využívání datových skladů jednotným softwarovým řešením

Dva nezávislé posudky od IDC - vedoucí společnosti v oblasti globálního IT výzkumu a poradenství - označují SAS za nejvýznamnějšího dodavatele nástrojů pro oblasti data miningu a datových skladů. SAS má jedno z nejširších Business Intelligence portfolií - od datových skladů, reporting a analytických aplikací, až to pokročilou analytiku, jako je například Text Mining - vytěžování textů.

Data warehousing je nedílní komponenta SAS nabídky business intelligence. Ve zprávě o nástrojích data warehousing, Dan Vesset, ředitel výzkumu postupů pro analytiky a datové sklady společnosti IDC napsal: "SAS poskytuje nejširší sadu nástrojů pro datové sklady. Vyvinul vlastní Data Integration produkt a má plně vlastněnou dceřinou společnost DataFlux, která se primárně zaměřuje na kvalitu dat. Nízká fluktuace roční intenzity růstu společnosti SAS je indikátorem stability společnosti ve srovnání s jejími dvěmi konkurenčními firmami."

Poskytování informací a podpora rozhodování

Poskytování informací představuje proces přeměny prvotních (transakčních) údajů na smysluplné informace, které jsou základem pro správná rozhodnutí. Řešení na bázi systému SAS dává možnost každodenního přístupu k obrovskému množství údajů, které jsou pravidelně agregovány, připravovány pro další analýzy a analyzovány přesně podle požadavků uživatelů. Kvalitní analýzy údajů umožňují klíčovým pracovníkům organizace přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

Datové sklady - základ pro podporu rozhodování

Podstatnou složkou systémů pro podporu rozhodování a současně jádrem integrovaného informačního prostředí je datový sklad. Datový sklad zpřístupňuje údaje integrované z více zdrojů za účelem jejich dalšího využití - jejich analýzy a následně transformace na informace. Datový sklad poskytuje svým uživatelům datové a výpočtové služby.

Data dostupná v datovém skladu (Data Warehouse) jsou:

  • Předmětně orientované- z pohledu uživatelů je obsah datového skladu organizovaný podle předmětných oblastí jednotlivých odborných směrů v organizaci.


  • Integrované - z více, často nehomogenních zdrojů. V procesu integrace je zabezpečená transformace údajů do jednotného formátu, kontrola kvality a uložení do struktur přizpůsobených jejich dalšímu využití. Procesy integrace (naplňování a aktualizace datového skladu) se vykonávají v pravidelných intervalech a jsou plně automatizovatelné.


  • Časově závislé - na rozdíl od operativních databází reprezentují historii změn vybraných veličin.


  • Neměnné - údaje extrahované z operativních zdrojů reprezentují stavy a hodnoty reálných procesů a veličin v konkrétním časovém okamžiku.

Datový sklad SAS je realizací všeobecného modelu datového skladu s využitím technologie systému SAS. Důležitou technologickou charakteristikou datového skladu SAS je progresivní využívání metadat a tvorba metabází. Tento rys je podstatný při automatizaci procesů načítání dat - celý proces je řízen vlastnostmi konkrétních datových objektů.

SAS® chápe realizaci datových skladů jako technologickou strukturu, nevyhnutelnou pro naplnění informačních potřeb organizace. Vytvořením a provozem datového skladu je zároveň vyřešeno několik zásadních oblastí, vzájemně provázaných procesy. Proto SAS hovoří spíše o procesu (Data Warehousing) než o konkrétní struktuře (Data Warehouse).

Základní etapy v procesu budování datového skladu (Data Warehousing):

  • přístup do heterogenních zdrojů dat a jejich integrace - nástroje pro transformaci, čistění a restrukturalizace dat z operativních zdrojů,


  • správa a uchování integrovaných údajů - databázové prostředky,


  • využití integrovaných údajů, nástroje pro pokročilou analýzu dat a pro zajištění efektivní prezentace získaných informací.

SAS® nabízí jednotné (end-to-end) řešení, pokrývající celou problematiku realizace datových skladů, včetně flexibilních vývojových prostředků a nástrojů pro administraci datového skladu.

Jednotný zdroj informací

SAS® řešení pro budování datových skladů poskytuje přímý přístup k širokému spektru různých zdrojů dat - ať už k databázovým systémům, souborům kancelářských aplikací či údajům z externích zdrojů (libovolné textové soubory, web). SAS představuje datový sklad jako centrální místo pro uložení údajů z různých zdrojů. Všichni uživatelé, analytici či manažeři, tak mají přístup ke stejným a konzistentním údajům, takže analýzy či výsledky na nich založené a používané pro podporu rozhodování jsou správné a konzistentní. Využitím technologie SAS při budování datového skladu tak každá společnost získá jednotný zdroj informací o stavu a vývoji všech oblastí fungování společnosti. Definováním jednotných pravidel při naplňování datového skladu z primárních zdrojů a při transformaci údajů zároveň společnost získá jistotu, že manažeři mají pro podporu rozhodování přesné a věrohodné informace.

Budování, správa a využívání datových skladů jednotným softwarovým řešením

Aplikace technologie sama o sobě ještě nezaručuje lepší rozhodování. Podmínkou zkvalitnění rozhodovacích procesů je identifikace, implementace a integrace technologie v správné míře tak, aby byly splněny cíle obchodních uživatelů i IT oddělení. Datový sklad SAS tuto podmínku splňuje. Analytikům a obchodním uživatelům poskytuje prostředky a data potřebné pro generování vlastních analýz a reportů, bez nutné asistence IT oddělení.

Implementací datového skladu SAS se odstraní potřeba dodatečného zpracování údajů, zjednoduší a sjednotí se i přístup k datům. Obchodní uživatelé tak mohou více času věnovat analýze údajů, identifikaci trendů, hledání nových podnikatelských příležitostí a sdílení těchto informací s ostatními složkami organizace. V situaci, kdy jsou všechny relevantní údaje integrované v jednotném zdroji informací, si může každý analytik či manažer už zvolit libovolný nástroj, který mu umožní využití údajů pro podporu efektivního rozhodování. Analytické nástroje SAS přitom pokrývají celé v současnosti požadované spektrum.