Produkty a řešení / SAS® Data Quality Solution

Řešení pro kvalitu dat

Všechny organizace jsou ovlivňovány nepřesnými a nespolehlivými daty. Navíc, společně s tím, jak jejich objemy neustále stoupají, není divu, že zlepšení kvality dat se pro většinu firem stalo klíčovým zájmem. Schopnost IT data přesně konsolidovat a poskytovat spolehlivé informace ovlivňuje mnoho faktorů. Jednak to jsou neustále se zvyšující počty systémů a standardů, data získávané od třetích stran, která není snadné integrovat, ale také problémy duplicity dat a aplikací. V mnoha případech buď nejsou dostupné datové standardy nebo nejsou v celé šíři podniku dodržovány.

Řada organizací si stále neuvědomuje problémy s kvalitou svých dat. Uživatelé v dané organizaci snad dokonce ani nevědí, že jejich data jsou nepřesná - dokud se něco nezhatí. Když strategický celopodnikový projekt selže a nevytvoří očekávaný přínos, často lze vystopovat jako původce problému redundantní a nekonzistentní data.

SAS® Data Quality Solution poskytuje výkonnou podnikovou platformu, která zajistí vyprofilování, vyčištění, zvýraznění a integraci dat. Platforma SAS® Data Quality Solution tak značně zvýší návratnost do celopodnikových aktivit k nasazení public / business intelligence. Díky sjednocení kvality dat v procesu Data Integration mohou organizace transformovat a kombinovat různorodá data, odstranit nepřesnosti, standardizovat společné hodnoty, provést jejich rozbory a vyčistit nepřesná data tak, aby mohla vytvořit důvěryhodná a hodnotná aktiva, která zvyšují účinnost rozhodovacího procesu. SAS® Data Quality Solution přeměňuje váš vnitřní pohled na kvalitu dat v činnost čištění dat.

Hlavní přínosy

  • Profilování, sledování a aktivní správa kvality dat organizace. SAS® Data Quality Solution poskytuje schopnost analyzovat a posoudit kvalitu dat v rámci celého podniku. Profilování umožňuje určit oblasti, kde mohou nastat možné rozdíly a stanovuje kroky, jak se těmto diferencím vyhnout. To organizacím umožňuje zaměřit se na zlepšení klíčových datových oblastí a podnikových procesů za účelem přesnějšího plánování a završení projektů.


  • Integrace a standardizace dat v rámci více systémů a organizačních struktur. Se SAS® Data Quality Solution mohou organizace začlenit pravidla pro kvalitu podnikových dat do všech datových zdrojů a platforem. Aplikace algoritmů a analytiky kvality dat díky komplexní kontrole umožní plné využití právě těch systémů, které jsou extrémě závislé na kvalitě dat. Prostřednictvím nasazení standardních a zákaznických procesů mohou být usměrněna data z různých systémů a standardizována do jednotného a přesného náhledu.


  • Snadno definovatelná pravidla pro opravy dat. Vytvářet standardizovaná data a vizualizovat dopady organizačních pravidel umožňuje specializované rozhraní poskytující jednoduchý nástroj pro datové analytiky a specialisty. Nejnovější a nejlepší nástroje pro zajištění kvality dat umožňují jak obchodním, tak technickým uživatelům data čistit, standardizovat, integrovat je a zvýrazňovat. Tyto nástroje mohou být uživatelsky nastaveny tak, aby vyhověly individuálním požadavkům každé organizace.


  • Poskytuje pracovníkům zodpovědným za rozhodování důvěryhodné informace. Přesná data poskytují konzistentní reporting a analytické výsledky. Automatickou integrací kvality dat do Data Integration a procesů datové integrace budou tato data, použitá pro nástroje public / Business Intelligence a analýzu, vždy čerstvá a přesná. Výsledkem jsou kvalitní a důvěryhodné informace, na jejichž základě mohou zodpovědní pracovníci činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Informace o produktu

SAS® Data Quality Solution poskytuje úplnou sadu nástrojů pro zajištění kvality dat a snadno použitelná rozhraní, navržená tak, aby splnila potřeby jak běžných, tak technických uživatelů. Tyto nástroje zahrnují schopnost vyprofilovat data a tak v nich odhalit nesrovnalosti a určit kroky k jejich odstranění. Dále obsahují snadno použitelné rozhraní pro stanovení organizačních / podnikových pravidel, a kromě toho i serverové platformově nezávislé prostředí pro jejich použití na datech z jakékoliv platformy a v jakémkoliv formátu. Je-li zjištěna špatná kvalita dat, poskytne toto řešení možnost data vyčistit a zvýraznit, aby byla zajištěna jejich konzistence a přesnost. Díky možnosti nastavit algoritmy, použité pro rozbory a čištění dat, založené na specifických jazykových konstrukcích nebo individuálních požadavcích uživatelů, oslovuje SAS® Data Quality Solution potřeby každého zákazníka a zvyšuje hodnotu jakéhokoliv strategického řešení.

Výkonné, snadno použitelné rozhraní

Běžní uživatelé i datoví specialisté mohou pracovat v prostředí Windows a data v něm analyzovat, definovat podniková pravidla a vytvářet pro IT uživatele standardizace a specifikace pro datová porovnání. To jim umožňuje vizualizovat dopad nekvalitních dat, snadno definovat standardy a na základě opakovatelných a znovu použitelných formátů zlepšit jejich kvalitu.

Profilace dat

Profilování dat umožňuje organizacím lépe porozumět, kde se v jejich datech nacházejí nepřesnosti a nekonzistence, a také umožňuje lépe plánovat a provádět projekty. SAS® Data Quality Solution poskytuje schopnost profilovat a posoudit kvalitu dat v rámci celé organizace. Robustní prostředí analyzuje veškerá data, aby bylo možné určit i nepatrné odlišnosti a neshody. Dobře ovladatelné rozhraní umožňuje snadno určit oblasti s nedostatečnou kvalitou dat a množství nutných činností k jejich opravě.

Čištění a standardizace

Snadno použitelné nástroje umožňují datovým specialistům i běžným uživatelům analyzovat a připravovat prototypy datových standardizací a používat opravy. Standardizace datových prvků odstraňuje nebo snižuje nekonzistence v datech a poskytuje přesnost důležitou pro analýzu. Porovnává datové hodnoty (tj. části jmen, adresy, e-mailové adresy a jakékoliv volné texty) a používá standardizaci adres založenou na lokálních standardech.

Párování a odstranění duplikace

Párovací algoritmy mohou spojovat nepodobná data z více zdrojů s využitím heuristických a vícenárodních znakových sad. To umožňuje odstranit nejednoznačnosti, pokud není možné sestavit zcela odpovídající párování, a vytvořit tak konzistentní pohled na informace. S pomocí fuzzy logiky jsou vytvářeny unikátní klíčové hodnoty kvůli seskupení informací s podobnou hodnotou (například Josef, Pepík, Pepa) v rámci jednoho pole nebo více polí. Můžete tak z dat odstranit duplikátní hodnoty, a tím podstatně snížit požadavky na datové úložiště a poskytnout konzistentní informace ve všech datových zdrojích.

Identifikační analýza

Tato schopnost určuje mluvnický rod jednotlivých datových položek, což může být nápomocné při segmentaci dat pro cílené marketingové, statistické, vyhodnocovací, demografické účely. Rovněž lze díky ní určit, zda daná hodnota představuje osobu nebo organizaci, což může být použito k určení typu služby v případě, kdy je hovor přepojen na pracovníka zákaznického servisu.

Zákaznické úpravy

Personalizace nebo zákaznické úpravy rozborů, párování a standardizační algoritmy a pravidla pro databáze poskytují schopnost řídit proces kvality dat, založený na individuálních požadavcích organizace. Tato pravidla mohou být rozšiřována nebo vytvářena za účelem řízení, například jsou-li na základě datových řetězců prováděny kontroly rozborů produktových kódů a dalších veličin. Společná znalostní základna - Quality Knowledge Base umožňuje tyto informace sdílet, stejně jako lépe využít jazykově specifické algoritmy mezi SAS Data Quality Serverem a klientskými komponentami.

Mezinárodní podpora

SAS® Data Quality Solution rozpozná jazykové odlišnosti včetně jmen, adres a organizací. Například adresa v Německu neobsahuje ty samé údaje jako americká a není proto prověřována stejným způsobem. Řešení SAS® Data Quality Solution poskytuje schopnost správně standardizovat data ve více jazycích.

Zvyšuje výkonnost funkcionality SAS® Data Integration

SAS® Data Quality Solution může být nasazeno na jakýkoliv datový zdroj podporovaný společností SAS a na jakékoliv jí podporované platformě. To zajišťuje podniku škálovatelnost a zvyšuje kvalitu všech procesů Data Integration a strategií ohledně datové integrace. Interaktivní přístup ke kvalitě dat pomáhá odstranit duplikaci činností datových specialistů a analytiků, a lze tedy jejich práci přesměrovat na jiné potřebnější aktivity podle požadavků IT oddělení. Tím se zvýší nejen kvalita práce celé organizace, ale u časová náročnost na jednotlivé pracovníky.

Zvyšuje hodnotu řešení SAS Business Intelligence

Schopnost integrovat kvalitu dat v rámci řešení public / Business Intelligence má podstatný vliv na výsledky a tím i na včasnou návratnost vložených investic.