Produkty a řešení /

Potřebné informace jsou teď na dosah ruky

Skutečně inteligentní a tím úspěšné podnikání je o efektivním používání nashromážděných informací a znalostí a jejich využití k prospěchu vaší organizace. K překonání konkurence, rychlejší a flexibilnější reakci na změny a příležitosti vytvářené dnešním podnikatelským prostředím. "Inteligenci" vytváří pouze SAS. Dává všem řídícím pracovníkům do ruky nástroj, který jim pomůže dělat správná rozhodnutí včas, s přesností, jistotou a s výhledem jejich dopadu na budoucnost. SAS tuto schopnost nazývá The Power to Know®.

Řešení zaměřená na Vaše obchodní potřeby

Máte-li organizaci řídit se sebedůvěrou a předstihnout konkurenty, musíte dělat správná rozhodnutí rychleji, než jste dělali předtím. Tím, že vám SAS pomůže najít odpovědi na více dotazů, bude prospěšný více lidem, bude pracovat napříč větším počtem oddělení, než tomu tak je u jiných sad analytických aplikací, vás a vaši organizaci dovede k úspěchu.

Jsme předním dodavatelem obchodní-organizační analytiky, která dodává schopnosti učit se z minulosti, monitorovat a předkládat současnost a získávat celkový přehled a dokonalé proniknutí do podstaty věci - vašeho obchodu, organizace, řízení a tím i úspěšnou predikci vašich dalších postupů. Se SAS budete mít strategicky orientovaný pohled na chování zákazníků a jejich profitabilitu, výdaje dodavatelů, finanční plnění a vnitřní postupy, včetně chování a výkonnosti svých zaměstnanců.

Již 30 let stojí SAS na špici dodavatelů řešení Business Intelligence. SAS poskytl tisícům organizacím schopnost identifikovat a zpracovat obchodní a podnikatelské příležitosti rychleji než konkurence, a tím si upevnit své postavení na trhu a i přes stále stoupající konkurenční prostředí udržet se na vrcholu a prosperovat!

V dnešním světě se organizace, toužící po úspěchu, musí ještě více zaměřit na strategii. SAS® 9, poslední verze SAS software vám může pomoci dosáhnout tohoto cíle a dostat vás dokonce nad úroveň "business intelligence" Beyond BI™, kterou dosud znáte a možná již používáte.

SAS znásobuje investice, které jste již vložili do operačního systému a aplikací dodáním "inteligentní" vrstvy, kterou nezískáte nikde jinde. Zde, v jediném zdroji, je obsaženo vše, co potřebujete implementovat - kompletní inteligentní strategii celého podniku. Na rozdíl od jiných poskytovatelů IT systémů, kteří mohou nabídnout pouze nesouvislé řešení po jednotlivých částech, přináší SAS komplexní soubor řešení, která získala řadu ocenění z řad odborníků z celého světa a která jsou postavena na integrované inteligentní platformě - Intelligence Platform vytvořené tak, aby vám přinesla tu největší výhodu: The Power to Know®.

Zdálo by se, že takto sofistikovaný analytický systém bude velice náročný na dobu implementace, jak je tomu u jiných velkých IS. Opak je pravdou. Implementace řešení SAS je otázkou měsíců, ne let!

 • Customer Intelligence
  Použití inteligentních metod pro řízení vztahů se zákazníky. Toto řešení představuje proces, ve kterém společnost maximálně využívá informace o zákaznících s cílem zvýšit loajalitu zákazníků, udržet si s nimi dlouhodobé ziskové vztahy a předvídat jejich chování, omezit odchod a určit priority. Řešení poskytuje manažerům strategické informace o zákaznících a díky aplikaci analytických metod přispívá k budování konkurenční výhody. Mezi komponenty které SAS nabízí patří např. Campaign Management, Retence a akvizice nových zákazníků, Segmentace, Cross-Sell/Up-Sell.


 • Operational Intelligence
  Použití inteligentních metod pro řízení provozu. Řešení pro správu a podporu výkonných složek v rámci společnosti. Například komponenta IT Management sleduje a vyhodnocuje využití zdrojů IT a náklady na IT. Řízení lidských zdrojů, řízení výkonnosti, plánování a řízení strategie jsou nedílnou součástí.


 • Risk & Compliance Intelligence
  Řešení pro správu rizik pomáhá firmám z oboru finančních služeb a energetiky měřit a analyzovat rizika, vyhovět regulatorním nařízením na výkaznictví a zlepšovat alokaci kapitálu. Řešení poskytuje otevřené, pružné a rozšiřitelné prostředí pro správu dat, analýzu rizik a jejich vykazování. Hlavními komponentami řešení jsou např. Prevence a šetření podvodů, Anti-Money Laundering, Basel II, Credit Scoring.


 • Financial Intelligence
  Použití inteligentních metod při finančním řízení. Jednotný přístup k celému spektru potřeb finančního řízení organizace pomáhá s přeměnou základních finančních dat na informace potřebné k zabezpečení finanční integrity a transparentnosti - finanční konsolidace, vytváření zpráv a analýz, rozpočtování a plánování, Activity Based Management. Rozpočtová a plánovací komponenta pomáhá řídícím pracovníkům stanovit strategické cíle a výkonnostní kriteria a spolehlivě plánovat a alokovat zdroje. Urychluje proces přípravy rozpočtu a umožňuje rychlé, vícerozměrné analýzy, které pomáhají řídit, měřit a předvídat výkony.


Samostatnou podpůrnou komponentou SAS pro všechny zmíněné oblasti je Data Warehousing. Tvoří podstatnou složku systémů pro podporu rozhodování a současně jádro integrovaného informačního prostředí. Datový sklad zpřístupňuje údaje integrované z více zdrojů za účelem jejich dalšího využití - jejich analýzy a následně transformace na informace. Datový sklad poskytuje svým uživatelům datové a výpočtové služby. SAS řešení pro budování datových skladů poskytuje přímý přístup k širokému spektru různých zdrojů dat - ať už k databázovým systémům, souborům kancelářských aplikací či údajům z externích zdrojů (libovolné textové soubory, web).

Hlavní výhody řešení SAS v souhrnu

 1. má zevrubnou, integrovanou platformu Business Intelligence od zakládání kvalitních dat po včasnou, sdílenou, použitelnou inteligenci


 2. predikční prozíravost a ne jen lepší pohled do historie zná nejen to co bylo, ale to co bude a proč


 3. inteligenci prostupující celou vaší organizací uživatelsky vlídná, samoobslužná rozhraní pro běžné uživatele, analytiky, datové specialisty a managemen


 4. plní závazky ke klientům, poskytuje plnou podporu více jak 40.000 zákazníků, 9 milionů uživatelů a 98% roční obnovitelné sazby


 5. je finančně stabilní a stále investuje do výzkumu a vývoje svých produktů - SAS vykazuje více jak 28 let stálý růstu, rozvoj a stabilitu


 6. zredukované IT portfolio, všechny hlavní komponenty řešení Business Intelligence jsou soustředěny do jednoho zdroje


 7. soustřeďuje se na rychlou návratnost investic

Akademický program, podpora vzdělávání

SAS si plně uvědomuje nutnost investic do nové generace a tak se aktivně podílí na vzdělávání. Díky své letité zkušenosti ve statistice, dolování dat, zpracování dat, přípravě analytických sestav a OLAP analýze má co nabídnout, a tak vytváří akademický program pro vysoké školy - Od statistické analýzy ke znalostem.

Tím, že tyto zkušenosti sdílí se studenty a profesory na vysokých školách, napomáhá k prohlubování vztahů mezi akademickým světem a světem obchodu.

SAS nabízí profesorům a studentům snadný přístup ke kompletní nabídce softwaru a řešení, jež pomáhají organizacím na celém světě získávat informace z velkého množství dat.

Akademický program a jeho cíle:

 • Podpora užívání SAS® software pro vzdělávací a výzkumné účely


 • Uplatnění znalostí absolventů při hledání zaměstnání


 • Přenesení analytických vědomostí do obchodní praxe