Úspěchy zákazníků /

SAS Institute ČR, s.r.o.
Na Pankráci 1685/17-19,
140 21 Praha 4,
Tel. +420 261 176 310
FAX +120 261 176 313
www.sas.com/cz

Úspěchy zákazníků

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úspěchy zákazníků

 

HBOS Australia (BankWest): V předních liniích plnění pravidel Basel II

Australská Bank of Western Australia (BankWest) poskytuje své služby zákazníkům již od roku 1895. V současnosti ve svém domovském státě Západní Austrálie obsluhuje přibližně 660 tisíc klientů. Dále má pobočky v Adelaide, Brisbane, Melbourne a Sydney a k obsluze mezistátního trhu využívá vysoce efektivního partnerského distribučního kanálu, což v rámci úvěrů poskytovaných touto bankou představuje podíl ve výši 48,8 %.

V roce 1995 došlo k jejímu převzetí bankou Bank of Scotland (BOS) a když tato fúzovala s britskou finanční institucí Halifax Group, stala se BankWest členem skupiny HBOS.

Začátky

V dubnu roku 2001 začala BankWest jako jedna z prvních finančních institucí pracovat na splnění mezinárodních bankovních požadavků vypracovaných Výborem pro bankovní dozor, neboli Basilejským výborem. Přestože existovali i jiní dodavatelé nabízející řešení pro požadavky pod názvem Basel II, podle Eda Bradleyho, který je vedoucím oddělení řízení portfólia a modelů, divize řízení rizika v HBOS Australia (BankWest), kolem nich existovaly určité pochybnosti. „Když jsme se podívali na trh a jeho nabídky," uvádí Bradley, „došli jsme poměrně rychle k názoru, že jedinou společností, která může něco solidního nabídnout, je SAS."

Ochrana zákazníků a banky

Jedním z největších přínosů řešení SAS je pro přibližně 400 manažerů vztahů se zákazníky, z nichž má každý na starosti až 200 zákazníků, jeho schopnost včas identifikovat počáteční signály nesnází u zákazníka. Bradley dále vysvětluje: „Vypracovali jsme si v rámci systému SAS velice účinný soubor vzorců chování, který automaticky vyvolá upozornění vždy, když nastane něco neobvyklého. " Manažeři pro vztahy se zákazníky v BankWest sice dostávají pravidelné výkazy informující je o portfóliu zákazníků, avšak podstatnou roli při ochraně zákazníků a banky samotné hraje právě okamžité upozornění na klientskou aktivitu, která nezapadá do obvyklých norem vzorců chování. „Když přijde na peníze, je velice snadné se rychle dostat do problémů," říká pan Bradley. „Pokud jsou však manažeři vztahů na abnormální chování zákazníka včas upozorněni, mohou daného zákazníka blíže sledovat a, je-li to nezbytné, spolupracovat s ním na lepším zvládnutí dané finanční situace." „Mělo by to znamenat menší počet nesplněných závazků, neboť jsme nyní schopni dříve identifikovat varovné signály finanční tísně a můžeme se se zákazníkem spojit a promluvit s ním o napravení dané situace. Poté bychom měli být schopni přijít s postupem, který danému zákazníkovi pomůže se do budoucna problémů vyvarovat."

Stejně jako i ostatní banky, také BankWest považuje udržení si zákazníků za velmi důležitý bod svého programu. Systém SAS jí umožňuje lépe chápat vzorce chování zákazníků, což je pro tento úkol klíčové . „Informace k lepšímu pochopení našich zákazníků jsme měli vždy," vysvětluje Bradly. „Avšak SAS nám poskytuje prostředky k jejich skutečnému zpracování a využití."

Řízení rizika

Když se BankWest v dubnu 2001 vydala na cestu plnění požadavků Basel II, jejím cílem bylo dosažení pokročilé úrovně Pilíře 1 – stanovení minimálních kapitálových požadavků, jež by odpovídaly úvěrovému, tržnímu a provoznímu riziku. Řešení SAS Risk Management bance podává bezkonkurenční představu o potenciálním úvěrovém riziku a umožňuje tak manažerům vztahů přijímat postoje založené spíše na riziku přizpůsobeném zisku než jen založené čistě na zisku. „Dříve byli tito manažeři motivováni pouze ziskem, což je neodrazovalo od transakcí, jejichž kvalita nebo marže byla velmi nízká. Nyní jsou však schopni provádět své vlastní analýzy rizik, což zajišťuje přiměřenost poměru mezi rizikem a výnosem pro daného zákazníka i banku. Manažeři jsou také motivováni ve vztahu k měření riziku přizpůsobeného zisku. Tato lépe propracovaná metoda měření a sledování rizika nám poskytuje větší přesnost při jeho oceňování."

Stresový test

Na vyšší úrovni umožňuje systém SAS bance BankWest lépe plánovat strategie používané ke kompenzaci vlivů změn trhu. Pomocí v systému SAS vytvořené sady scénářů "co dělat v případě když" je banka schopna stanovit pravděpodobný dopad na kapitál a profily rizik z pohybů úrokových sazeb, cen nemovitostí a míry nezaměstnanosti. Důležité je, že jsou nyní bankovní data považována za spolehlivá a výsledky stresových testů se považují za přesné ukazatele dopadu vycházejícího z takových ekonomických změn. „V souvislosti s určitými produkty to pro nás byl již v několika případech budíček," říká Bradley. „Pochopili jsme, že některé by jednoduše tlak určitých ekonomických změn neunesly a to nám umožnilo tyto produkty změnit tak, aby byly vůči „klimatickým" změnám odolnější. Zároveň se ukazuje, že jde o cenné řešení při podrobování produktů důkladným stresovým testům před jejich uvedením na trh. Pomocí stresového testování nových produktů je nyní BankWest schopna stanovit efektivitu daného produktu za různých tržních podmínek a, co je důležité, jakým způsobem vyhovují určitým demografickým podmínkám. Díky tomu je po uvedení na trh zajištěno jeho směrování na určité skupiny a v důsledku toho minimalizována rizika.

Ačkoli se tým v BankWest přesvědčil o zdárnosti řešení SAS, silně přesvědčivou zpětnou vazbu poskytují i vnější zdroje. Vzhledem k tomu, že je BankWest členem skupiny HBOS, nachází se její snahy o plnění požadavků Basel II pod neustálým dohledem mezinárodních členů této skupiny, a to včetně banky Bank of Scotland. „Přijíždějí k nám zástupci jiných členských bank ze skupiny HBOS a odjíždějí ohromeni tím, co jsme tady dokázali," uvádí Bradley. „Nejdůležitější však je, že naše úspěchy jsou pouze začátek; řešení SAS nám poskytuje pevný základ k tomu, abychom pokračovali na naší cestě dále."

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

HBOS Australia (AU)

Výzva:
Pro BankWest jako jednu z prvních australských finančních institucí, jež začaly na splnění požadavků Basel II pracovat, byl nezbytný solidní základ, na kterém by mohla vybudovat nový režim, splňující mezinárodní bankovní požadavky.
Řešení:
Po komplexním vyhodnocení nabídek na trhu se BankWest rozhodla pro partnerství se společnosti SAS Australia & New Zealand a implementaci jejího řešení SAS® Risk Management
Výhody:
Schopnost lepšího využití dat k pochopení chování zákazníků; manažeři vztahů v bance poskytují lepší úvěry s nižším rizikem pro banku a, co je důležitější, pro zákazníka.

Požadavky Basel II jsme chápali spíše jako katalyzátor změn v našich obvyklých metodách řízení rizika než povinný regulatorní program s kapitálovými přínosy na konci.

Ed Bradley

Vedoucí oddělení řízení portfólií a modelů

Čtěte více: