Produkty a řešení / SAS® SOLUTIONS FOR THE ENERGY AND UTILITY INDUSTRY

Řešení pro dodavatele energií a služeb

Inteligence, která dodá palivo pro efektivní, pokrokové rozhodování v současném nestálém tržním prostředí

Společnosti dodávající služby pracují ve výjimečném prostřední rizik, nejistoty a nestálosti - v prostředí, kde jsou problémy na denním pořádku.

Dodavatelé surovin na výrobu energií jsou pod stálím tlakem, aby lépe využívali své stárnoucí zařízení, úsporně hospodařili s prostředky a hlavně se zmenšujícími zásobami a zároveň aby snižovali náklady na průzkumné práce a vývoj.

Dodavatelé a výrobci energií se musí potýkat s logistikou, dopravou a bezpečností, značnými investicemi do rafinérií a distribučních zařízení a nejistotou kdy, kde a jaké se objeví požadavky trhu a regulace.

Dodavatelé služeb se snaží přesně předvídat poptávku a požadavky trhu, kontrolovat dodavatelské náklady, chránit dodávkové systémy, hlídat si soulad s opatřeními a nařízeními správních orgánů a udržovat dobrou úroveň poskytovaných služeb. To vše v prostředí, které se díky častým regulacím a deregulacím neustále mění.

Všichni tito výrobci energií, dodavatelé a poskytovatelé služeb musí mezi stovkami a možná i tisícovkami proměnnými činit správná rozhodnutí a zároveň zvyšovat profitabilitu, kontrolovat náklady a zvyšovat efektivnost provozu.

SAS® řešení pro dodavatele energií a služeb - SAS® Solution for Energy and Utilities je kombinací v praxi vyzkoušeného softwaru a nejlepších praktik pro transformaci enormního množství dat z provozů, dodavatelských řetězců, rizik, majetku a profitability do strategické Business Intelligence - nástroje konkurenční výhody.

SAS® řešení pro služby v přehledu

Klíčové přínosy

Užití modelů pro dodávku energií. SAS®/ETS a SAS® High-Performance Forecasting - převádí získané zkušenosti na přesnější odhady budoucích požadavků. S jistotou uvidíte efekty sezóních výkyvů, pohybů v počtu populace, prázdniny a dovolené, kapacity a další a další ukazatele a vlivy. Budete vědět, jak přesné byly minulé odhady a budete schopni aplikovat tyto znalosti na budoucí odhady a soustavně tak zlepšovat vaše výsledky.

SAS® for Adaptive Forecasting by Capgemini jde ještě o krok dopředu a kombinuje odbornou znalost Capgemini se SAS® analytikou k získání vysoce přesných projekcí potřeb na energie a výnosů. Pro velké organizace může v celkových součtech větší přesnost při určování prognóz znamenat značný výnos.

Měření, řízení a minimalizace rizik. SAS® Risk Dimensions poskytuje plný rozsah pokročilých modelovacích technik k přesnému měření a sledování rizikových faktorů spojených s obchodováním a dodávkou energií. Flexibilní řešení rizik od společnosti SAS® umožňuje kterémukoliv typu společnosti přesně modelovat a posuzovat trh a operativní rizika v jedinečném rámci dané společnosti.

SAS® RiskAdvisory software a konzultační servis doplňují SAS® Risk Dimensions o další funkcionalitu - poskytují nástroj na řízení transakcí front-office. Budete schopni proaktivně řídit finanční, kreditní a objemová rizika spojená s portfoliem smluv a kontraktů, prostředků a smluvních závazků.

Provádění profesionálních rozhodnutí o přidělování vzácných zdrojů. SAS® Enterprise Miner vám pomáhá proaktivně řídit prostředky, a tím získat lepší výsledky. Například můžete odhadnou očekávanou návratnost investic navržených projektů infrastruktury a objektivně projekty porovnat s jejich protihodnotou. Budete schopni optimalizovat preventivní údržbu a tak zajistit stálou obslužnost a nepřetržitý chod. Se sofistikovanou analytikou máte k dispozici informace potřebné ke zlepšení cest k alokaci zdrojů a výnosů, které generují.

Řídit vztahy dodavatelského řetězce. Řešení SAS® Supply Chain Intelligence využívá znalosti o vašich dodavatelích a transakcí, a tím vám pomáhá optimalizovat tyto vztahy a získat velmi spolehlivé, finančně efektivní zdroje. Budete schopni určit skryté vzory chování dodavatelů, historii nákupů společnosti a hlubší pohled na dodavatele, který vám umožní vyjednat nejlepší kontrakty a služby.

Spravovat zásoby k maximalizaci hodnot. Řešení SAS® Supplier Relationship Management vám pomáhá dělat ty nejlepší rozhodnutí ohledně zásob. Budete mít jasný obrázek o zásobách i v případě, že dodavatel použije rozdílné kódování či pojmenování.Budete vědět zda je nakládání se zásobami efektivní bude vědět, co a jak dodat, aby došlo k co možná nejmenším nákladům a maximálnímu využití prostředků.

Pochopení skutečných nákladů na procesy a projekty. Narozdíl od tradičních účetních systému, které přiřazují náklady do rozpočtových kategorií, řešení SAS® Activity-Based Management spojuje náklady se specifickýmu procesy. Výsledkem je jasná identifikace faktorů zvyšujících náklady, neefektivních postupů a procesů, kde je výhodné použít outsourcing, jak stanovit cenu produktů nebo služeb a další otázky které ovlivňují celkový výsledek ziskovosti.

Již 30 let spoléhají organizace poskytující služby na SAS® software, aby mohly obhospodařovat značné množství dat pro komplexní prognostiku (forecasting) a potřeby managementu. SAS® řešení pro dodavatele energií a služeb vám dává schopnost sestavovat data z mnoha platforem a systému, abyste mohli vytvořit obrázek toho co se stalo a transformovat jej za použití analytických a prognostických nástrojů do návrhu co se stane - umění předvídat poskytuje konkurenční výhodu.