Produkty a řešení / SAS® TELECOMMUNICATIONS INTELLIGENCE SOLUTIONS

Řešení pro telekomunikace

Překotně se vyvíjející technologie, stále se zužující prostor pro marže, rostoucí globální konkurence a vytrácející se věrnost zákazníků znamenají, že k tomu, aby současné telekomunikační společnosti přežily, musí být chytřejší a průbojnější než kdykoli v minulosti.

V předvídatelné budoucnosti není pravděpodobné, že budou zisky založeny na zásadních technologických objevech nebo významném zvýšení útrat zákazníků. Nejnadějnějším příslibem na zvýšení ziskovosti poskytovatelů telekomunikačních služeb je zaměřit se na základy podnikání a zvyšování efektivity při získávání a udržení zákazníků:

 • Maximalizace hodnoty každého zákaznického vztahu

 • Vývoj efektivnějších a dynamičtějších obchodních procesů

 • Zhodnocování úspěchu založeného na správných měřítkách výkonnosti

 • Úplné přizpůsobení organizace správné obchodní strategii

SAS® nabízí sadu integrovaných a na telekomunikace zaměřených řešení nazvaných SAS®Telecommunications Intelligence Solutions (TIS), které pomohou získat porozumění a efektivně implementovat vhodné obchodní strategie, udržet a zlepšovat zákaznické vztahy, maximalizovat zisk, využít existující technologie a plně vytěžit data dostupná v rámci celé organizace.

Tento soubor flexibilních a volně rozšiřitelných řešení zahrnuje oborově přednastavená data a analytické modely specifické pro odvětví telekomunikací stejně jako přizpůsobené procesy a techniky, které urychlí jak implementaci, tak dosažení plánovaných výsledků a podpoří tak rychlou návratnost investovaných prostředků (ROI).

Mimo SAS®Telecommunications Intelligence Solutions, nabízí SAS mnoho dalších specificky zaměřených řešení pro podporu řízení telekomunikačních společností. Propojením mnohokrát oceněných analytických nástrojů, technologií a softwaru s best practices a téměř třemi desetiletími zkušeností v telekomunikačním odvětví, je SAS schopen podpořit změnu hrubých dat - z jakýchkoli datových zdrojů napříč všemi procesy - ve skutečnou organizační inteligenci.

SAS® Industry Framework pro telekomunikace:

SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace

Schopnost klasifikovat zákazníky podle jejich pravděpodobného chování a potenciální ziskovosti je klíčem k úplnému pochopení zákazníků.

SAS® nabízí aplikaci SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace, která poskytuje přednastavený segmentační model, jenž lze dále upravit podle potřeb zákazníka a který pracovníkům marketingu nabízí možnost vytvořit přesnější zákaznické segmenty a předvídat chování zákazníků, což na oplátku dává společnostem sílu vytvořit přesněji zacílenou nabídku produktů, jejich komunikaci a balíčky služeb. SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace přichází s analytickými a procesními modely, které jsou připraveny k okamžitému používání a které jsou navrženy tak, aby jejich implementace i návratnost investic byla rychlejší. SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace obsahuje:

 • Segmentační analytický datový a procesní model

 • Analýzu a reporting chování zákazníků při volání

 • Analýzu zákazníků a produktů a reporting

Segmentační analytický datový a procesní model bere v úvahu fakturační vzorce, hodnocení rizik, věrnost, ziskovost, dobu trvání zákaznického vztahu, atd. Segmenty navržené tímto modelem přesahují demografickou segmentaci a zahrnují určení ziskovosti i predikce budoucí ziskovosti.

SAS® Retence zákazníků pro telekomunikace

Predikce odchodu zákazníků ke konkurenci a následně vytvoření nákladově efektivních strategií k jeho omezení jsou pro většinu telekomunikačních společností extrémně náročné úkoly. Takové projekty vyžadují organizaci a analýzu obrovských objemů dat, která jsou často obtížně přístupná a konsolidovatelná.

SAS® Retence zákazníků pro telekomunikace poskytuje modely, které jsou připraveny pro okamžité používání a datovou architekturu specifickou pro telekomunikace, která umožní vaší organizaci rychle získat lepší pochopení proměnných faktorů, které churn zákazníků ovlivňují a umožňuje vám určit nejen kteří zákazníci pravděpodobně odejdou, ale i důvody proč.

SAS® Cross-Sell a Up-Sell pro telekomunikace

V telekomunikacích, kde je hlavní obavou firem podnikajících v tomto odvětví vysoký roční podíl churnu zákazníků, je hlavním cílem nejen udržet stávají zákazníky, ale také maximalizovat jejich hodnotu prostřednictvím efektivního Cross-Sellu a Up-Sellu. SAS® Cross-Sell a Up-Sell pro telekomunikace poskytuje přednastavené modely a procesy, které vám umožní zvýšit výnosy, rychleji vyrovnat náklady na akvizici a předvídat "co dál?" pro jednotlivé zákazníky.

SAS® Cross-Sell a Up-Sell pro telekomunikace vám umožní vytvořit profily zákazníků, kteří si zakoupili nejrůznější produkty nebo upgrady. Obdobný analytický postup pak můžete uplatnit u dalších zákazníků s cílem zjistit, kteří z nich jsou správnými kandidáty pro Cross-Sell a Up-Sell.

Řešení zahrnuje:

 • Prediktivní model analýzy marketingového koše

 • Analýzu zákaznického věrnostního programu a jeho reporting

 • Analýzu a reporting efektivnosti prodejních kanálů

 • Analýzu a reporting chování při volání

Komponenty SAS® Telecommunications Intelligence Solutions

Business oblasti

SAS® Telecommunications Intelligence Solutions je nabídka SAS pro telekomunikační provozovatele, která je nejlepší dostupnou kombinací softwarových nástrojů a aplikací SAS, generických datových logických i fyzických modelů, analytických procesních šablon a workflow, definicí reportů, definicí marketingových kampaní a definicí reportů kampaní a map strategických KPI - vše na základě zkušeností SAS s našimi zákazníky za posledních téměř 30 let.

Všechna řešení jsou založena na Telecommunications Intelligence Architecture (TIA), která zahrnuje datové modely, které jsou základem pro business aplikace.

Výhodou používání TIS/TIA namísto zaměření se na jednotlivá řešení je, že design datového skladu bude společný pro celou implementaci bez nutnosti dalšího redesignu nebo výměny některých částí datového skladu za nové. Navíc z business perspektivy tento postup zaručuje, že data využívaná pro všechny business oblasti představují pouze jedinou verzi pravdivého pohledu a veškeré analýzy složité podnikatelské reality budou mít nejvyšší věrohodnost (např. porovnání retence a ARPU s cílem najít správné vyvážení mezi aktivitami v těchto oblastech, a tak maximalizovat výnosy).

Graficky si můžeme představit TIA a business aplikace takto:

SAS® Software - SAS® software umožňuje využít koncepci datového skladu pro marketingové účely (včetně Data Integration procesů a procesů kvality dat), poskytuje prostředí pro analytické modelování, umožňuje analytický a OLAP reporting, přináší plně funkční nástroj na řízení kampaní, který je jeden z nejlepších v tomto oboru, a také může být použitý pro implementaci vyvážených ukazatelů výkonnosti (BSC - Balanced ScoreCard).

SAS® datové modely - obsahuje logické a fyzické datové modely vytvořené konkrétně pro telekomunikační odvětví (pro fixní i mobilní operátory i pro různé obchodní modely jako jsou tarifní a předplacené služby a pro různé segmenty trhu).

 • Logické modely - Logický model definuje tok dat přes všechny business oblasti v telekomunikacích a skládá se z řady základních komponent:

  • Entita - je základním prvkem v telekomunikační společnosti, může jít o produkt, zákazníka nebo transakci.
  • Vztah - mapuje spojitost mezi entitami.
  • Atribut - definuje vlastnosti nebo význačné rysy entity.
  • Na základě logického modelu je generován fyzický model.

 • Fyzický model Detailního datový sklad (DDS)

DDS, součást SAS® Intelligence Architecture je fyzickým úložištěm normalizovaných dat, které představuje centrální úroveň detailu v datovém skladu organizace. Obsahuje úplnou historii a je to jediná verze "pravdy" pro všechny závislé datamarty.

Model dat pro řízení kampaní - SAS® software pro řízení kampaní je přímo propojen s datovým modelem řízení kampaní a používá tyto tabulky k uskutečnění marketingových výběrů.

Dimenzionální datový model - Dimenzionální datový model je střední vrstva, která zahrnuje derivace, jenž jsou společné několika datamartům. Jediným datovým zdrojem pro tyto derivace je DDS. Dimenzionální datový model obsahuje několik hvězdicových schémat, která oddělují business dimenze od transakčních dat (nazývaných Fakta).

Hybridní OLAP datové modely - SAS® Telecommunications Intelligence Solutions obsahuje předpřipravené datové skupiny HOLAP, které jsou naplňovány přímo z dimenzionálních modelů a jsou přenášeny do aplikace multidimenzionálního reportingu.

Analytické datové modely - Základní analytické tabulky (ABT) - analytické datové modely se používají pro:

 • Proces dolování dat

 • Aktualizaci detailů o scoringu a segmentu v DDS

 • Datové modely vzniklé na základě procesu řízení kampaní

Aktuální data z DDS a historická data z datového modelu dimenzionálního hvězdicového schématu se dolují za účelem:

 • Segmentace a profilování zákaznické základny

 • Cross-Sell & Up-Sell

 • Chování při volání

 • Identifikaci churnu

 • Hodnocení rizika

SAS® analytické procesní diagramy a šablony - analytické modely se používají k predikci chování zákazníků, k podpoře marketingové strategie, k predikci churnu, k predikci odezvy na Cross-/Up-Sell kampaně a pro scoring rizik, získávání nových zákazníků, věrnost zákazníků, atd.

Předdefinované reporty a šablony reportů - jsou to reporty a šablony vytvořené SAS, které jsou založené na nejlepší praxi, zahrnují předdefinované nejtypičtější reporty pro typické business oblasti (jako např. churn management), šablony reportů shromážděné v galeriích reportů, stylech, atd. To umožní zcela zásadně snížit dobu nezbytnou pro jejich dodání.

Předdefinované marketingové kampaně - součástí TIS je aplikace řízení kampaní. Řešení SAS obsahuje několik předdefinovaných kampaní pro použití v telekomunikačním odvětví, které slouží k podpoře marketingových aktivit v diskutovaných oblastech. Jedná se o optimální kombinaci business procesů a technologie, která umožní zákazníkům SAS rychleji uchopit konkrétní obchodní záležitosti.

SAS® strategické mapy - strategické mapy jsou diagramy popisující a propojující KPI na top úrovni a business ukazatele střední úrovně ve čtyřech dimenzích, jak byly navrženy Kaplanem a Nortonem. Strategické mapy pomáhají objasnit, jak jsou vzájemně propojeny business ukazatele a které proměnné přispívají ke konkrétním ukazatelům a KPI. A konečně, strategické mapy nejenom pomáhají vytvářet efektivní KPI reporty, ale také pomáhají vysvětlit některé jevy - např. proč agresivní a úspěšné cross a Up-Sell aktivity mohou zvýšit poměr churnu.

Předdefinované business procesy - pro úspěch CRM řešení jsou nezbytné efektivní business procesy. Na druhou stranu je velmi obtížné generický business proces popsat. SAS místo toho poskytuje zákazníkům velmi zkušený implementační tým, který zákazníkovi od samého počátku implementace poskytuje konzultace. Zkušenost SAS s telekomunikačním odvětvím je založena na spolupráci s více než 200 zákazníky z oboru telekomunikací, pro které SAS konzultanti pracují na denní bázi.

Technická architektura TIS - následující diagram znázorňuje jednotlivé komponenty SAS® Telecommunication Intelligence Solution. Obrázek představuje "totální" řešení. V závislosti na konkrétních požadavcích nemusí být některé komponenty implementovány.

Obr.1. Technická architektura TIS