Produkty a řešení / SAS® GOVERNMENT INTELLIGENCE SOLUTIONS

Moderní řízení veřejné správy

SAS® poskytuje software a služby, které jeho klientům umožní transformovat data na "inteligenci" pomáhá jim dělat lepší a fundovanější rozhodnutí na základě komplexních informací. SAS® řešení jsou vytvořena tak, aby pokrývala rozdílné rozpočtové a geografické požadavky a omezení, se kterými se musí potýkat veřejná zpráva. Navíc je SAS® e-Government řešení postaveno na nejnovější SAS® technologii, aby se urychlila každodenní administrativa a provozní činnosti, zatímco se zúročuje síla nových Web technologií.

SAS® patří mezi přední poskytovatele nové generace Business Intelligence na světovém trhu softwaru a služeb, které vytváří skutečnou enterprise intelligence. Řešení SAS® používá více jak 40.000 organizacích po celém světě k vybudování výnosnějších vztahů se zákazníky a dodavateli, k tvorbě profesionálních a přesnějších rozhodnutí a k úspěšnému vedení organizace. SAS® je jediný dodavatel, který z enormího objemu data kompletně integruje datové sklady - data warehousing, analytiku a tradiční aplikace business inteligence. Již 30 let dodává SAS® svým zákazníkům po celém světě to nejcennější - The Power to Know®.

Se vstupem České republiky do EU se nejen otevřely nové možnosti a příležitosti, ale začala i nová "epocha" řízení a správy. Nastala i vhodná doba pro investice do kvalitních IT systémů, které se nekupují na rok nebo dva, ale na celou dlouhou dobu fungování organizace a hlavně, které mají možnost snadného rychlého a bezbolestného propojení se systémy po celém světě, ať už proto, že mnoho jiných společností má právě tento systém nebo proto, že se SAS® systém to jednoduše umí.

Moderní veřejná správa je systém úřadů, které jsou schopny flexibilně a efektivně poskytovat kvalitní služby občanům, firmám a sobě navzájem. Velmi klíčovou částí je efektivita vynaložených finančních prostředků a kontrola nakládání s nimi. Základem schopnosti poskytování těchto služeb je kromě samozřejmého kvalitního zázemí lidského potenciálu, podpora systémů informačních a komunikačních technologií. Jestliže základem je podpora procesů a postupů provozními systémy, tak největší potenciál je zkvalitnění práce s daty, které v rámci provozních systémů vznikají. Schopnost transformovat tato data na informace a znalosti je cestou k zvyšování efektivity fungování úřadů a poskytování služeb.

SAS® nabízí vládním institucím a organizacím ve státní sféře sadu integrovaných, pro tyto organizace specifických, řešení nazvanou SAS® Government Intelligence Solutions.

SAS® poskytuje kompletní poradenské služby v oblasti řešení informačních technologií, od analýzy, návrhu, zpracování projektu, konsolidace až po implementaci řešení a podpory. Nabízí služby, které umožní transformovat data na "inteligenci" a na základě komplexních informací napomáhají k lepším a fundovanějším rozhodnutím. SAS® řešení jsou vytvořena tak, aby pokrývala rozdílné rozpočtové a geografické požadavky a omezení, se kterými se musí potýkat veřejná zpráva. Navíc je SAS® Government řešení postaveno na nejnovější SAS® technologii SAS®9 a díky tomu se podstatně zrychluje každodenní administrativa a provozní činnosti, zatímco se zúročuje síla nových Web technologií.

Přehled řešení pro státní správu

 • Public Intelligence (podpora pro rozhodování)

  • Datové modely
  • Data Integration (načítání dat z různých prostředí)
  • Datové sklady
  • OLAP analýzy a reporting směrem ke koncovým uživatelům

 • Poskytování analytických a statistických nástrojů pro:

  • Modelování
  • Simulace a predikce
  • Dolování dat

 • Aplikace Public Intelligence

Oblasti řešení pro veřejnou správu

 • Finanční řízení


 • Řízení rizik


 • Podpora kontrolních procesů


 • Zamezení zneužití veřejných prostředků


 • Podpora rozpočtových procesů


 • Podpora řízení a rozhodovacích procesů


 • Výkaznictví


 • Řešení v oblasti statistiky a analýz


 • Specifická řešení

Platforma SAS® 9

Představuje integrovanou, otevřenou a škálovatelnou platformu, která slouží jako základ pro vytváření a využívání řešení pro podporu rozhodování (BI). Většina institucí státní správy již v současné době využívá určitý druh BI, implementovaný ve stávajícím informačním systému.

Nasazením technologie SAS® se však výrazně posouvá hranice možností při zpracování a využití dostupných dat, což prostřednictvím standardních nástrojů ve stávajícím IS doposud nebylo možné.

Klíčové technologie platformy SAS®9
 • SAS® Intelligence Platform - poskytuje integrovanou, otevřenou a škálovatelnou platformu, která slouží jako základ pro vytváření a nasazení "hloubkové inteligence". Platforma obsahuje následující součásti:

  • Datová integrace
  • Inteligentní úložiště
  • Business Intelligence
  • Analýzu

 • SAS® Intelligence Value Chain - představuje hodnotu zvoleného SAS® řešení, která narůstá s použitím každé další komponenty v rámci architektury. Kroky spojené s nasazením SAS®:

  • Plánování návrhu systému
  • Datová integrace
  • Implementace inteligentních úložišť
  • Nasazení Public Intelligence
  • Zavedení Analytic Intelligence

 • SAS® Enterprise Data Integration Server - umožňuje extrakci, čištění a nahrávání provozních dat do SAS® Intelligence Storage, za účelem získání jednoznačných dat, potřebných pro Public Intelligence a analytické aplikace.

 • SAS® Enterprise BI Server - poskytuje integrovanou firemní platformu s jasně definovaným uživatelským rozhraním pro získávání a distribuci dat v rámci organizace s cílem významně podpořit včasný, efektivní a plnohodnotný proces pro podporu rozhodování. Velmi progresivní roli zde hraje možnost správy metadat v každé z částí SAS® BI procesu. SAS® BI Server nabízí komplexní řešení pro aplikace datových skladů pokrývající všechny součásti v rámci procesu vytváření a doručování správných informací ke správným uživatelům.

 • SAS® Intelligence Storage - odporuje SAS® Enterprise Data Integration Server spolu s ostatními aplikacemi pro ukládání dat. Představuje jediné dostupné prostředí pro ukládání dat, které je schopno poskytnout řadu možností pro podporu rozhodování, analytické rozhodovací aplikace a poskytnout rychlou extrakci, transformaci a nahrávání dat bez ohledu na jejich množství v rámci organizace.

 • SAS® Analytic Technologies - analytické nástroje poskytují The Power to Know® při integraci dat mezi jednotlivými platformami v rámci jedné nebo více organizací. SAS® nabízí kompletní balík analytického software, který v rámci integrace dat pomůže omezit nejednoznačnost, poskytovat přesné předpovědi a optimalizovat výkon.

SAS® systém pro podporu moderního řízení veřejné správy

Government Intelligence je řešení pro veřejnou správu v oblasti strategického a finančního řízení, analýzy rizik a identifikace zneužívání veřejných prostředků, analytických a statistických systémů, podpora řízení a rozvoje lidských zdrojů, řízení kvality poskytovaných služeb a optimalizace infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Zdaleka ne vyčerpávající přehled využití Government Intelligence ukazuje rozsah nasazení, ve které se tato řešení uplatňují a jakým způsobem přispívají k výkonu veřejné správy. Termín Government Intelligence i jeho naplnění je přenesením a doplněním přístupů užívaných v komerčním sektoru - Enterprise Intelligence. Předpokladem úspěchu jakéhokoliv řešení v rámci státní správy je způsob jeho nasazení. Specifické potřeby státních institucí vytváří odlišné nároky na implementaci těchto řešení v porovnání s nasazením pro komerčním subjekty. Společnost SAS® využívá know-how, které vzniklo na základě celosvětových zkušeností při implementaci Public Intelligence v řadě zemí EU, včetně zemí k EU přistupujících.

Ústřední orgány veřejné správy

Typickou oblastí nasazení řešení systémů Government Intelligence v rámci ústředních orgánů veřejné správy je podpora rozpočtování, kontrolní činnosti a strategického řízení. Nemalou roli hraje také oblast výkaznictví, zejména vzhledem k požadavkům centrálních orgánů Evropské Unie. Využívání Government Inteligence řešení v rámci ústředních orgánů není nic nového, jejich nasazení v alespoň základní formě je nutné zajištění fungování jejich základních procesů - jako je rozpočtování, kontrolní funkce a výkon celé řady služeb. Tyto systémy jsou však typicky izolovanými proprietárními aplikacemi, které poskytují jen základní funkcionalitu a neumožňují plně těžit z dat, které má daný úřad k dispozici. Nasazením pokročilých řešení dochází k významnému zvýšení efektivity fungování a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Samospráva

Nároky na služby poskytované samosprávou v našich podmínkách neustále rostou díky dlouhodobému trendu posunu výkonu řady služeb z centrálních úřadů na samosprávní celky - ať už na krajské nebo místní úrovni. Tím se však také zásadně zvyšují nároky na úřady samosprávy, zejména pak na úrovni měst a krajů. Díky tomu se požadavky, které dříve byly kladeny pouze na ústřední orgány přenášejí i do této oblasti, a pro jejich naplnění je nutné budovat řešení Government Intelligence - zejména v oblasti rozpočtových, řídících a kontrolních procesů.

Další oblasti

Řešení Government Intelligence jsou ve velkém rozsahu uplatňovány napříč veřejnou správou, zejména pak u organizací pověřených výkonem specifické činnosti jako jsou platební fondy poskytující dotace z veřejných prostředků, statistické úřady, zdravotní pojišťovny a celá řada dalších. Díky komplexnosti problematiky využití v jednotlivých organizacích se jedná o rozsáhlé systémy, které svou povahou překračují rámec této publikace. Samozřejmě, že i v těchto institucích jsou jednou z klíčových oblastí nasazení rozpočtové, kontrolní a řídící procesy, ale přidávají se k ním další oblasti vlastního výkonu služeb jako je např. zamezení zneužití poskytovaných prostředků apod.

Budoucí rozvoj Government Intelligence

Je zcela zjevné, že klíčový rozvoj Government Intelligence řešení spočívá v jejich vytváření napříč jednotlivými úřady, jejich propojování a masivnějšího využívání provázání dat, která jsou uložena v jednotlivých systémech. Díky způsobu fungování úřadů státní správy - tedy jejich specializace na výkon jednotlivých veřejných služeb, dochází k umělému oddělení provázaných dějů, které stěžují jejich plné uchopení a uzpůsobení rozhodovacích procesů reálné situaci. Vstup do EU tuto situaci ještě zásadněji podtrhuje - příkladem může být problematika odvodů DPH, kdy informace potřebné pro konsolidaci přehledů o jednotlivých subjektech jsou distribuovány mezi finanční úřady, celní správu a úřady dalších zemí EU.

SAS® ve veřejném sektoru

Jak veřejná správa stále více adoptuje "zákaznicky" orientovaný přístup, hledají a implementují technologie, které umožňují naplňovat tyto záměry a plnit očekávání občanů. Vládní agentury si osvojují strategie, které jim umožní vytvářet efektivnější a transparentnější veřejné služby. Jako klíčový dodavatel pro veřejnou správu a poskytovatel technologií, SAS® chápe unikátní potřeby veřejné správy a hledá odpovědi na komplexní problémy. Ve zkratce, pomáháme veřejným organizacím dosahovat jejich cílů.

SAS® pomáhá integrovat rozličné zdroje v existujícím prostředí, konvertovat enormní množství dat do použitelných znalostí pro podporu efektivnějšího rozhodování. Věnujeme se řešením, které umožňují implementaci e-government strategií do praxe, bojovat s podvody, napomáháme plánování zdrojů a převádíme strategie výkonnostního řízení do reality - vše co umožňuje organizacím veřejné správy naplňovat jejich odpovědnost.

SAS® Institute a Government Intelligence

Společnost SAS®, je tradičním dodavatelem řešení "Government Intelligence" v zemích EU, USA i dalších regionech. Řešení společnosti SAS® využívá v rámci celé Evropy celá řada ústředních orgánů veřejné správy, samosprávy a organizací pověřených výkonem služeb veřejné správy, mezi které patří například Ministerstvo Financí Belgie, Město Vídeň, Statistický úřad Rakouska, Polská celní správa, Ministerstvo Práce Slovinsko a řada dalších.