NEWS /

แซส ร่วมกับ สวทช. สสวท. สพฐ. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดตัวโครงการ SAS Curriculum Pathways บทเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อการศึกษาไทย

          กรุงเทพฯ (13 กุมภาพันธ์ 2555) – บริษัท แซส ซอฟท์แวร์  (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ฟรี ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 65 แห่งและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 195 แห่งภายใน 2 ปี  

           สำหรับ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ เป็นบทเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาต่างๆ  ได้ในทุกที่ทุกเวลา    ซึ่งบริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์ (SAS Institute, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้นำด้านซอฟแวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นผู้     พัฒนาและมอบให้โรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ปี 2551 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีครูจำนวนกว่า 70,000 คนและโรงเรียนกว่า 18,000 แห่งนำไปใช้งานแล้วในสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sascurriculumpathways.com 

 

SAS


          ในภาพ - รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) (ที่สี่จากซ้าย) นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่สามจากซ้าย) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ห้าจากซ้าย) ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ที่สองจากซ้าย) ผศ.ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (คนแรกจากซ้าย) และนางพจนีย์ เจนพนัส รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ที่หกจากซ้าย)